chat icon
Corentin Scavée

Corentin Scavée

25 Aug 2021
Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Het pacte adjoint, de sleutel tot een succesvolle bankgift

Het is mogelijk om een schenking te doen zonder tussenkomst van een notaris en nog steeds gedeeltelijk van uw vermogen te genieten. Het enige wat u hoeft te doen is een "pacte adjoint" opmaken. Ontdek er alles over en download een gratis sjabloon in deze blog!

Het pacte adjoint, de sleutel tot een succesvolle bankgift

Pacte adjoint: definitie

Het pacte adjoint verwijst naar het geheel van clausules en voorwaarden m.b.t. een schenking zonder registratie, d.w.z. een gift die niet verloopt via een notariële akte. De overeenkomst wordt gebruikt om de voorwaarden van een hand- of bankgift te formaliseren. Het dient ook als bewijs van de schenking. Het is nuttig om de datum van de schenking (die vóór de pacte adjoint moet plaatsvinden), de intentie van de schenker om te schenken en de aanvaarding van de begunstigden te bevestigen, aangezien dit effectief moet zijn vóór het overlijden van de schenker.

Wat is het doel?

De schenker kan in de pacte adjoint beslissen over de besteding van de uit de schenking voortvloeiende gelden, het beheer van de geschonken gelden of de tijdelijke onvervreemdbaarheid van de gelden. Om enkele concrete voorbeelden te geven, kan de overeenkomst specificeren dat:

Voordelen

Door het opstellen van een pacte adjoint kan de schenker blijven genieten van zijn vermogen en een oogje in het zeil houden op de besteding van de geschonken gelden. Het bevestigt ook de datum van de schenking. Dit is handig, want als de schenker binnen de eerste 3 jaar na de schenking overlijdt, zijn er successierechten verschuldigd. Na deze 3 jaar is er geen erfbelasting verschuldigd. Om de 3-jaar regel te omzeilen is het ook mogelijk om de gezamenlijke overeenkomst te registreren bij Bureau Rechtszekerheid en de daarbij behorende schenkingsbelasting te betalen, die veel lager is dan de erfbelasting.

Nadelen

Het eerste nadeel van de gezamenlijke overeenkomst is een direct gevolg van het belangrijkste voordeel: het laat sporen na. Bovendien is de zeggenschap over de schenking, ondanks de ondertekening van een pacte adjoint, niet totaal: bij onenigheid in de familie zal deze voor de rechter moeten worden gevorderd. Ten slotte, zelfs als de pacte adjoint de begunstide verbiedt om het ontvangen vermogen af te staan, is de schenking volledig in handen van de begunstigde en kan er beslag op worden gelegd in geval van wanbetaling.

De lijfrente, het grootste voordeel van de pacte adjoint

Het doel is om vermogen over te dragen zonder erfbelasting en een aanvullend inkomen voor de toekomst te garanderen. Dit inkomen kan vrij worden bepaald: maandelijks of jaarlijks bedrag, vast of geïndexeerd, dat overeenkomt met de vruchten (intresten en dividenden, zelfs meerwaarde) van het gegeven kapitaal of met een jaarlijks percentage van het gegeven kapitaal.

Uitbetaling van het vruchtgebruik van een portefeuille, niet noodzakelijk optimaal

In een pacte adjoint voorzien in het genot van het vruchtgebruik van een portefeuille is niet de meest optimale benadering om een lijfrente te bekomen. Enerzijds is deze benadering een bron van onzekerheid aangezien het rendement van de portefeuille ieder jaar sterk kan verschillen. Aan de andere kant zijn de uitkeringen van interesten en dividenden die deze benadering oplegt onderworpen aan een aanzienlijke roerende voorheffing. Als gevolg hiervan heeft een annuïteit uitgedrukt in een bedrag (maandelijks of jaarlijks) de voorkeur vanwege de voorspelbaarheid en de mogelijkheid om te beleggen in fiscaal voordeligere kapitalisatiefondsen.

Wie moet het bestaan van de overeenkomst bewijzen?

De bewijslast van de overeenkomst ligt bij de partij die iets te vorderen heeft: bij de schenker als hij aanspraak wil maken op de uitvoering van een in de overeenkomst aangegeven clausule; bij de begunstigde als hij wil bewijzen dat de schenking buiten de nalatenschap is gedaan en dat hij dit niet aan de nalatenschap hoeft te melden.

Alternatief: naakte eigendom/vruchtgebruik

Andere benaderingen stellen de schenker in staat de controle over het geschonken goed te behouden en zijn financiële onafhankelijkheid te verzekeren. De meest klassieke is om een schenking te doen met naakte eigendom/vruchtgebruik door middel van een notariële akte. De schenker geeft de begunstigde alleen de "naakte" eigendom van de geschonken activa en blijft zelf de vruchten zien. Deze formule wordt meestal gebruikt in het kader van de schenking van onroerend goed.

Download ons gratis sjabloon voor een pacte adjoint

Aangezien de pacte adjoint een onderhands document is, zijn er geen wettelijke beperkingen voor het opstellen ervan. Na herhaaldelijk door onze klanten gevraagd te zijn over dit onderwerp, delen we daarom hier een gratis sjabloon voor een pacte adjoint. Dit kan bijvoorbeeld gepaard gaan met het openen van een effectenrekening, zodat de schenking kan worden belegd. Of het openen van een lijfrenteportefeuille, waarmee u een kapitaal kunt beleggen met het oog op het verkrijgen van een vast (of geïndexeerd) maandinkomen - al dan niet met het oog op een legaat op het einde van de periode. Houd er rekening mee dat dit document een standaardmodel is en mogelijk niet voor elke situatie geschikt is, gezien de bijzonderheden. Wij kunnen dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor eender welk gebruik dat van dit document zou worden gemaakt en nodigen u uit om het, eenmaal ingevuld, te laten herlezen door een professional in de sector (notaris, advocaat of fiscaal deskundige).

Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Note: Dit artikel werd geschreven toen Easyvest door de FSMA werd erkend en gereglementeerd als agent voor bank- en beleggingsdiensten.

Easyvest is een merk van EASYVEST NV, ondernemingsnummer 0631.809.696, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als vermogensbeheerder en verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te De Praeterestraat 2/4, 1000 Brussel, België. Copyright 2024 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico's in en kunnen tot verliezen leiden.