Gebruiksvoorwaarden van de website

1. De aangeboden diensten

Deze website (www.easyvest.be) bevat een informatieve sectie en een reeks van interactieve applicaties. De interactieve applicaties bestaan uit applicaties die op de website teruggevonden kunnen worden waarbij bezoekers gevraagd worden om specifieke data in te vullen die vervolgens worden automatisch verwerkt om een bepaald resultaat terug te geven aan de gebruiker. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de simulaties van de portfolio’s. Aangezien de data ingevuld wordt door de bezoeker is Easyvest BVBA niet in staat de nauwkeurigheid van deze gegevens te valideren.

De publicaties, interactieve informatie en applicaties die op deze website teruggevonden kunnen worden zijn louter informatief, afgezien van het feit of deze data van Easyvest BVBA afkomstig is of van bepaalde derde partijen. Easyvest BVBA schenkt voortdurend aandacht aan het continue verifiëren van de nauwkeurigheid van de informatie die gepubliceerd is op de website alsook de nauwkeurigheid van de resultaten die gegenereerd worden na de automatische verwerking van de gebruikersinvoer. Daarom is het mogelijk dat de inhoud van de website op regelmatige basis wijzigt. Voor de data en applicaties die niet afkomstig zijn van Easyvest BVBA geldt dat de gegevens enkel afkomstig zijn van derde partijen die als betrouwbaar worden beschouwd. Niettemin biedt Easyvest BVBA geen expliciete of impliciete garantie met betrekking tot de volledigheid en juistheid van deze gegevens, de applicaties en de resultaten van de automatische verwerking van de gebruikersinvoer.

Easyvest BVBA richt zich op een maximale beschikbaarheid van zijn website, maar behoudt zich het recht om eender wie de toegang tot de website te ontzeggen, zonder voorafgaande waarschuwing, in geval van vermoeden van fraude, misbruik of om gewenste wijzigingen door te voeren.

2. Privacy

Easyvest BVBA is verantwoordelijk voor de persoonlijke data die verzameld en verwerkt wordt op zijn website en zorgt ervoor dat uw privacy gerespecteerd en beschermd wordt.

Easyvest BVBA vraagt u bijvoorbeeld om de volgende gegevens door te geven voor de volgende doeleinden:

  1. uw naam, voornaam, e-mailadres en telefoonnummer worden gevraagd zodat Easyvest kan antwoorden op uw verzoek of u onze nieuwsbrief of persberichten kan toesturen;
  2. genoemde gegevens in subsectie 1), het bedrag dat u wil investeren, uw beleggingshorizon, een schatting van uw totale liquide middelen, uw risicobereidheid met als doel dat we kunnen antwoorden op uw verzoek om een voorlopig aangeraden portfolio te verkrijgen;
  3. genoemde gegevens in subsectie 1) en 2) hierboven, officiële identificatiegegevens (zoals het rijksregisternummer) alsmede alle andere informatie die door de wet vereist is in overeenstemming met de MiFID-richtlijn en de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) met als doel dat we een antwoord kunnen geven op uw verzoek om een finaal aangeraden portfolio te verkrijgen en het openen van een rekening.

Bovendien gaat u als bezoeker of gebruiker van deze website akkoord dat Easyvest BVBA persoonlijke informatie verzamelt en verwerkt voor de volgende doeleinden: het beheer van contractuele en precontractuele relaties, om misbruik en fraude te voorkomen, statistieken en testen vast te stellen, personeel op te leiden, het bewaken van de kwaliteit van de dienstverlening, de commerciële prospectie of directe marketing met betrekking tot de producten en financiële diensten of andere producten en financiële diensten die worden aangeboden of gepromoot door Easyvest BVBA.

U gaat ermee akkoord dat deze persoonlijke gegevens aan derden worden verschaft om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of indien rechtmatige belangen dit zo vereisen. In het bijzonder wanneer Easyvest BVBA een deel van zijn IT-infrastructuur en de verwerking van uw persoonlijke gegevens uitbesteedt aan derde partijen, wordt gegarandeerd dat deze derde partijen alle wettelijke verplichtingen nakomen die verbonden zijn aan het verwerken van persoonlijke gegevens.

Binnen Easyvest BVBA is de toegang tot deze persoonlijke informatie die verzameld wordt op deze website beperkt tot de personen die deze gegevens nodig hebben om hun bedrijfsfunctie te kunnen uitoefenen.

U hebt het recht om uw persoonlijke data op te vragen en kan eisen dat deze gegevens gecorrigeerd worden indien deze verkeerd of niet relevant zijn. Om dit recht uit te oefenen stuurt u een schriftelijk verzoek naar Easyvest BVBA, gedateerd en ondertekend, naar het volgende adres:

Easyest BVBA
Rue Gachard 59
1050 Bruxelles
België

3. Gebruik van cookies

Wanneer u deze website bezoekt, is het mogelijk dat Easyvest in sommige gevallen automatisch ‘cookies’ op uw computer bewaard. Dit zijn kleine applicaties die op uw harde schijf worden opgeslagen en worden gebruikt om de gebruikerservaring te verbeteren. De informatie die door deze applicatie bewaard wordt omvat onder meer de gekozen taal toen de bezoeker voor het eerst de website bezocht, zodat deze bij zijn volgende bezoek automatisch de eerder gekozen taal te zien krijgt. Indien u niet wilt dat deze cookies op uw harde schijf bewaard worden, dan kan u de instellingen van uw internetbrowser wijzigen om cookies te verwerpen. In dat geval kan Easyvest BVBA uw gebruikerservaring op zijn website niet garanderen.

Indien u dit wilt kan u de cookies ook verwijderen van uw harde schijf telkens nadat u de website bezocht hebt.

Easyvest BVBA verwerkt de data die verzameld wordt door deze cookies in alle vertrouwen in overeenstemming met de beste bankpraktijken en in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

4. Virussen

Easyvest BVBA zorgt ervoor dat alle data die op de website geplaatst wordt voorafgaand aan de publicatie gescand wordt om de aanwezigheid van op dat moment bekende virussen te vermijden. Easyvest BVBA controleert regelmatig alle downloadbare data op de website om de aanwezigheid van op dat moment bekende virussen te vermijden.

Ondanks de veiligheidsmaatregelen die Easyvest neemt kunnen we niet garanderen dat de website volledig vrij is van virussen, gezien de snelle evolutie van het internetverkeer en de bijhorende risico’s.

Omdat deze risico’s verbonden zijn aan het gebruik van het Internet raadt Easyvest daarom uitdrukkelijk aan om alle gedownloade informatie te scannen, zelfs wanneer deze afkomstig is van een entiteit die gezien wordt als vertrouwbaar door de client, om de aanwezigheid van virussen te detecteren.

5. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website www.easyvest.be, met inbegrip van eender welke informatie, alsook informatieve en interactieve applicaties, programma’s, handelsmerken en logo’s daarin zijn beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Easyvest BVBA. De bezoeker van deze website moet de intellectuele eigendomsrechten van Easyvest BVBA respecteren en zich onthouden van het schenden van de wetgeving.

Easyvest BVBA heeft al het mogelijke gedaan om ervoor te zorgen dat alle afbeeldingen, videomateriaal of andere multimedia-applicaties die afkomstig zijn van derde partijen betrouwbaar zijn. De contractuele relatie met deze partijen stipuleert dat deze leveranciers ervoor moeten zorgen dat de applicaties en diensten die ze voorzien, voldoen aan alle eisen met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten en andere gerelateerde & relevante rechten. Daarom gaat Easyvest BVBA ervanuit dat alle afbeeldingen, videomateriaal of multimedia-applicaties die gebruikt of beschikbaar gesteld worden op een legale manier verkregen werden en daarom openbaar gepubliceerd mogen worden. Indien u echter op deze website gegevens, afbeeldingen, videomateriaal of multimedia-applicaties aantreft waarvan u denkt dat deze inbreuk maken op uw intellectuele eigendomsrechten, uw auteursrecht of andere gerelateerde, relevante rechten, dan vragen wij u om ons onmiddellijk te contracteren en te informeren.

6. Wijzigingen

Easyvest BVBA behoudt zich het recht om de inhoud van deze website op eender welk moment te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving, om ervoor te zorgen dat de inhoud van de website actueel is.

7. Account en wachtwoord

In het kader van uw gebruik van deze website kan u beslissen om een gebruikersaccount aan te maken. Hieraan kan u een gebruikersnaam en wachtwoord koppelen. Deze gebruikersnaam en wachtwoord worden in geen enkel geval doorgegeven aan derde partijen.

Easyvest BVBA behoudt zich het recht om de toegang tot uw gebruikersaccount te ontzeggen indien er vermoed wordt dat u de geheimhoudingsplicht geschonden heeft en/of dat uw vertrouwelijke gegevens het doelwit vormden van aanvallers (hackers). Indien u vermoedt dat uw confidentiële data gestolen werd, gelieve ons dan zo snel mogelijk te contacteren.

8. Verantwoordelijkheid

Tenzij dit het gevolg is van opzet of grove nalatigheid langs zijn kant, kan Easyvest BVBA niet aansprakelijk gehouden worden voor:

  • eender welke technische moeilijkheden die de bezoeker mogelijks ervaart op de website, ongeacht de oorzaak, met inbegrip van maar niet beperkt tot, virussen, onvoldoende capaciteit, de hardware en software van de bezoeker, de browser, computersystemen en extensies of uitbreidingen, ongeacht hun aard, welke toegang voorzien tot het internet en tot deze website. De implementatie, installatie, het onderhoud, de beveiliging en het updaten van de hardware en software van de bezoeker, en zijn computersystemen en extensies of uitbreidingen, blijven de verantwoordelijkheid van de bezoekers van deze website;
  • eender welke schade te wijten aan overmacht, feiten of derde partijen waar Easyvest geen directe controle over heeft, zoals maar niet beperkt tot, bijvoorbeeld, de hyperlinks van andere websites die niet onder de directe controle van Easyvest BVBA vallen, toegang geven tot de website van Easyvest BVBA of een website die gelijkaardig is aan of lijkt op de website van Easyvest BVBA;
  • eender welke schade voortvloeiend uit het verlaten van de website door middel van een hyperlink op deze website;
  • eender welke directe of indirecte schade die veroorzaakt werd door eender welke informatie, gegevens en de resultaten van de automatische verwerking van de gebruikersinvoer die gecommuniceerd werd op of via deze website aan de bezoeker, en/of eender welke directe of indirecte schade die de bezoeker of eender welke derde partij lijdt door eender welke conclusies te trekken uit of handelingen te ondernemen door eender welke informatie, gegevens en de resultaten van de automatische verwerking van de gebruikersinvoer die voorzien wordt op of via deze website;
  • eender welke illegale toegang of ongeoorloofde wijziging door een derde partij van het computersysteem, de broncode, configuratie en de software van Easyvest BVBA of die van de bezoeker, en eender welke directe of indirecte schade die hier uit voortvloeit;
  • onvolledige, onnauwkeurige of niet-actuele gegevens die ingevoerd worden door de gebruiker wanneer deze gebruik maakt van de interactieve applicaties;
  • eender welke websites en websitepraktijken die niet afkomstig zijn of beheerd worden door Easyvest BVBA.

9. Wetten en jurisdictie

De informatie met betrekking tot de diensten en de producten die op deze website vermeld worden, en hun publicatie, zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.

Het Hof van Brussel is exclusief bevoegd om eender welke juridische geschillen te behandelen met betrekking tot deze website, de informatie op deze website, websites en pagina’s die eraan gerelateerd zijn en het gebruik ervan door de bezoeker.

Geen leer van rechtskeuze en jurisdictie kan ervoor zorgen dat het recht van toepassing of de bevoegde rechtbanken die eerder vernoemd werden respectievelijk niet van toepassing en niet bevoegd zijn.

Door op deze site te blijven surfen, accepteert u het gebruik van cookies om publieksstatistieken uit te voeren en om u gepersonaliseerde inhoud aan te bieden. Akkoord