chat icon

Onze tarieven

Het beheer van uw vermogen mag geen fortuin kosten. Ongeacht de aard van uw investering, bieden wij onze diensten tegen een fractie van de kosten van traditionele banken en verzekeraars.

U heeft de keuze tussen 2 beleggingsoplossingen met Easyvest:

1. De effectenrekening

1.1. Beheerskosten

De beheerprovisies van Easyvest liggen tussen 0,5% en 1,00% per jaar berekend op het activa onder beheer bij een beleggingsportefeuille.

Het exacte percentage is afhankelijk van de totale waarde van de portefeuille onder beheer, zoals gedetailleerd in de volgende tabel:

U investeertU betaalt
Minder dan 24.999€1,00%/jr incl. BTW
25.000€ - 49.999€0,90%/jr incl. BTW
50.000€ - 99.999€0,75%/jr incl. BTW
100.000€ - 249.999€0,60%/jr incl. BTW
Meer dan 250.000€0,50%/jr incl. BTW

De waardering van de activa onder beheer wordt berekend op de voorlaatste werkdag van de maand om 22u Belgisch tijd, d.w.z. na sluiting van de Europese beurzen. Eén twaalfde (1/12de) van het in de bovenstaande tabel vermelde bedrag wordt aangerekend op de waarde van de portefeuille op het einde van elke maand.

Easyvest ontvangt geen andere directe of indirecte vergoeding in in verband met zijn vermogensbeheer. In het bijzonder worden geen makelaarsloon (gratis) of bewaarloon (gratis) aangerekend.

De Beheerskosten van easyvest omvatten niet de Beheerskosten van de trackers waarin de portefeuille belegt (gemiddeld 0,16% per jaar), alsmede de financiële belastingen, zoals de belasting op beurstransacties of de roerende voorheffing. Alle vergoedingen, kosten en belastingen die de cliënt in de loop van een jaar heeft gedragen, worden hem elke maand medegedeeld, tegelijk met elk rekeningafschrift dat door easyvest van zijn tegoeden wordt toegezonden, of door de bewaarnemer. 

In het geval dat de contractuele relatie wordt geblokkeerd om juridische, gerechtelijke, of contractuele redenen (bv. overlijden, beslaglegging, enz.), zal Easyvest haar mandaat voor vermogensbeheer blijven uitvoeren en beheervergoedingen.

1.2. Belastingen

Belasting op beurstransacties

Belgische inwoners zijn onderworpen aan een taks op beursverrichtingen (TOB). Enkel de soorten financiële instrumenten waarin Easyvest zou kunnen beleggen in het kader van haar activiteit van portefeuillebeheer, zijn opgenomen in de tabel hieronder.

Type financieel instrumentKopenVerkoopPlafond

Tracker-ETF's in de vorm van distributie-eenheden van Belgische of buitenlandse SICAV/F's die genoteerd zijn door de FSMA of een bevoegde autoriteit van de EER

0,12%

0,12%

1.300€

Tracker-ETF in de vorm van kapitalisatie-eenheden van buitenlandse SICAV/F's geregistreerd bij een toezichthoudende instantie in de EER

0,12%

0,12%

1.300€

Tracker-ETF in de vorm van rechten van deelneming in Belgische of buitenlandse SICAV/F's geregistreerd bij de FSMA

1,32%

1,32%

4.000€

Tracker-ETF's in de vorm van kapitalisatie- of distributie-eenheden van buitenlandse SICAV/F's die niet zijn geregistreerd bij een toezichthoudende instantie in de EER autoriteit

0,35%

0,35%

1.600€

Tracker-ETF's in de vorm van Belgische of buitenlandse gemeenschappelijke beleggingsfondsen geregistreerd bij de FSMA of bij een toezichthoudende instantie van de EER

0,12%

0,12%

1.300€

Tracker-ETF's in de vorm van buitenlandse beleggingsfondsen die niet geregistreerd zijn bij een toezichthoudende instantie in de EER

0,35%

0,35%

1.600€

Tracker-ETF's (niet in de vorm van een SICAV/SICAF of belegginsfonds)

0,35%

0,35%

1.600€

Roerende voorheffing

Trackers met meer dan 10% obligaties zijn onderworpen aan vermogenswinstbelasting wanneer de fondsdeelbewijzen worden verkocht, op voorwaarde dat de belegger een vermogenswinst heeft gerealiseerd tussen aankoop en verkoop.

Deze belasting, bronbelasting genoemd, bedraagt 30% van de vermogenswinst.

Taks op de effectenrekeningen

Op het moment dat we deze regels schrijven (1/1/2022), is dit een vermogensbelasting van 0,15% per jaar op de waarde van alle beleggingsrekeningen met een waarde van meer dan 1.000.000€. Meer informatie over de belasting op de taks op effectenrekeningen vindt u hier .

Belasting van Belgische niet-inwoners

De cliënten van Easyvest, die geen Belgische fiscale woonplaats hebben, zijn vrijgesteld van alle Belgische belastingen zoals hierboven vermeld. Easyvest zal dus geen belasting inhouden op deze rekeningen.

Het is echter de verantwoordelijkheid van de klant om bij zijn of haar land van verblijf na te gaan of er belastingen verschuldigd zijn en deze te betalen.

Easyvest wijst elke verantwoordelijkheid af voor elke fiscale tekortkoming van een cliënt tegenover een andere belastingadministratie dan de Belgische belastingadministratie.

2. Levensverzekeringen

De levensverzekering wordt hoofdzakelijk gebruikt in de context van pensioenplanning en eventueel van successieplanning. De levensverzekeringenscontracten bestaan uit IPT, POZ, VAPZ, RIZIV, pensioenssparen, lange termijnsparen, groepsverzekeringen en niet-fiscaal sparen.

Twee soorten vergoedingen worden geheven op een levensverzekeringscontrtact:

 1. Een forfaitaire instapkost op elke premie
 2. Een jaarlijkse beheersvergoeding op de waarde van het contract

2.1. Instapkosten

De levensverzekering kan bestaan uit tak 21 en / of tak 23, waarop verschillende beheerskosten van toepassing zijn.

U betaalt een premie vanUw instapkosten zijn
0€ - 10.000€1,00% van de premie incl. btw
Meer dan 10.001€0,50% van de premie incl. btw

2.2 Beheerskosten

De levensverzekering kan bestaan uit tak 21 en / of tak 23, waarop verschillende beheerskosten van toepassing zijn.

Tak 21

De beheerskosten van tak 21 zijn evenredig aan het bedrag die is geïnvesteerd in tak 21, met een minimum en een maximum jaarlijks bedrag:

Uw tak 21 bedraagtUw beheerskosten zijn
9.600€24€ /jr incl. btw
9.601€ - 28.799€0,25%/jr incl. btw
Meer dan 28.800€72€/jr incl. btw

Tak 23

De beheerskosten van tak 23 zijn evenredig aan het bedrag die is geïnvesteerd in tak 23 :

Uw tak 23 bedraagtUw beheerskosten zijn
Voor alle bedragen1,5% /jr incl. btw

De beheerskosten van de tracker waarin de tak 23 investeert, bedraagt 0,4% per jaar. Deze worden direct in de prestatie van de tracker in gerekend door de beheerder die geen commissie aan easyvest of zijn verzekeraar betaalt.

2.3 Toepasselijke belastingen

De Belgische administratie van de fiscaliteit passen voor elk type levensverzekeringscontract verschillende aftrekbaarheid en belastingen toe. De onderstaande tabellen geven een gedetailleerd overzicht van de specifieke fiscaliteit voor elk contract:

RIZIV
Bijdrage op premie10% (incl. een arbeidsongeschiktheidsverzekering)
Taks op premieGeen
BelastingvoordeelBetaald door RIZIV
Taks met pensionering22,17% op het ontvangen kapitaal:
 • 3,55% RIZIV-bijdrage
 • 2% solidariteitsbijdrage
 • 16,62% fictieve rente over tijd (80% x 5% van het kapitaal x 10 jaar x 44% marginaal belastingtarief x (100%-3,55%-2%))
 
VAPZ - Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen
Taks op premieGeen
Belastingvoordeel100% aftrekbaar als beroepskosten, dus geen bedrijfsvoorheffing en geen sociale bijdragen
Taks met pensionering22,17% op het ontvangen kapitaal:
 • 3,55% RIZIV-bijdrage
 • 2% solidariteitsbijdrage
 • 16,62% fictieve rente over tijd (80% x 5% van het kapitaal x 10 jaar x 44% marginaal belastingtarief x (100%-3,55%-2%))
 
Sociaal VAPZ
Bijdrage op premie10% (incl. een arbeidsongeschiktheidsverzekering)
Taks op premieGeen
Belastingvoordeel100% aftrekbaar als beroepskosten, dus geen bedrijfsvoorheffing en geen sociale bijdragen
Taks met pensionering22,17% op het ontvangen kapitaal:
 • 3,55% RIZIV-bijdrage
 • 2% solidariteitsbijdrage
 • 16,62% fictieve rente over tijd (80% x 5% van het kapitaal x 10 jaar x 44% marginaal belastingtarief x (100%-3,55%-2%))
 
IPT - Individuele Pensiontoezegging
Taks op premie4,40% op elke premie
Belastingvoordeel100% aftrekbaar met inachtneming van de 80%-regel
Taks met pensioneringOngeveer 15,85% op het ontvangen kapitaal :
 • 3,55% RIZIV-bijdrage
 • 2% solidariteitsbijdrage
 • 9,45% personenbelasting (10% x (1-3,55%-2%))
 • 0,85% gemeentebelasting (0,9% x (1-3,55%-2%))
 
POZ - Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen
Taks op premie4,40% op elke premie
Belastingvoordeel30% aftrekbaar met inachtneming van de 80%-regel
Taks met pensioneringOngeveer 15,85% op het ontvangen kapitaal :
 • 3,55% RIZIV-bijdrage
 • 2% solidariteitsbijdrage
 • 9,45% personenbelasting (10% x (1-3,55%-2%))
 • 0,85% gemeentebelasting (0,9% x (1-3,55%-2%))
 
Groepsverzekeringen
Taks op premie13,26% op elke premie :
 • 4,40% taks
 • 8,86% RVP-bijdrage
Belastingvoordeel100% aftrekbaar voor de vennootschap as beroepskosten
Taks met pensioneringOngeveer 15,85% op het ontvangen kapitaal :
 • 3,55% RIZIV-bijdrage
 • 2% solidariteitsbijdrage
 • 9,45% personenbelasting (10% x (1-3,55%-2%))
 • 0,85% gemeentebelasting (0,9% x (1-3,55%-2%))
 
Pensioenssparen
Taks op premieGeen
Belastingvoordeel30% aftrekbaar
Taks met pensioneringOngeveer 9% op het ontvangen kapitaal op 60 jaar :
 • 8% personenbelasting
 • 0,72% gemeentebelasting (hangt van de gemeente af)
 
Lange termijnsparen
Taks op premie2,00% op elke premie
Belastingvoordeel30% aftrekbaar
Taks met pensionering10% op het ontvangen kapitaal op 60 jaar
 
Niet-fiscaal levensverzekering
Taks op premie2,00% op elke premie
BelastingvoordeelGeen op de premies
Taks met pensioneringGeen, op voorwaarde dat u 8 jaar geïnvesteerd blijft
Easyvest is een merk van EASYVEST NV, ondernemingsnummer 0631.809.696, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als vermogensbeheerder en verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te De Praeterestraat 2/4, 1000 Brussel, België. Copyright 2024 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico’s in en kunnen tot verliezen leiden.