chat icon

 

Algemene voorwaarden van Easyvest

Versie: 17/06/2022

1. Inleiding en toepassingsgebied

1. Easyvest is een naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, de Praeterestraat 2 en ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer BE0631.809.696. Haar algemeen telefoonnummer is +32 2 899 95 80 en haar algemeen e-mailadres is info@easyvest.be.

Easyvest staat onder toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten ("FSMA"), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en is ingeschreven op de lijst van beleggingsondernemingen die door de FSMA zijn erkend als portefeuillebeheerder en beleggingsadviesbureau naar Belgisch recht.

Easyvest is ook ingeschreven op de lijst van door de FSMA erkende verzekeringstussenpersonen, onder nummer BE0631.809.696, als verzekeringsmakelaar.

2. Deze Algemene Voorwaarden beheren de relatie tussen Easyvest en haar Cliënten, natuurlijke of rechtspersonen (hierna te noemen de "Cliënt"), behoudens andersluidende bepalingen voortvloeiend uit overeenkomsten of bijzondere voorwaarden die voorrang hebben boven deze tekst.

Indien één of meer van deze bepalingen in strijd zijn met een wettelijke of reglementaire bepaling die een categorie personen beschermt (bv. de bepalingen van het Wetboek van Economisch Recht die cliënten beschermen die handelen als consumenten in de zin van artikel I.1, 2° van dit Wetboek), worden deze bepalingen geacht niet van toepassing te zijn op deze cliënten. Bovendien zullen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden die in strijd zijn met dwingende wettelijke of reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op lopende overeenkomsten, en die in werking zijn getreden na de datum van registratie van de Algemene Voorwaarden, beschouwd worden als ongeschreven vanaf de datum van inwerkingtreding van de bepalingen waarmee zij in strijd zijn en zullen zij niet van toepassing zijn. De ongeldigheid van één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In geval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende taalversies van de Algemene Voorwaarden, prevaleert de Franse versie.

3. Naast deze Algemene Voorwaarden worden de volgende documenten aan iedere Cliënt overhandigd of op een duurzame drager ter beschikking gesteld alvorens hij een relatie aangaat met Easyvest en maken zij deel uit van het individuele dossier dat Easyvest voor iedere Cliënt samenstelt:

Deze documenten en alle contractuele of precontractuele documenten met betrekking tot de diensten van Easyvest kunnen in het Frans, Nederlands of Engels verkregen worden. De Klant kan in elk van deze talen met Easyvest communiceren. Easyvest behoudt zich het recht voor om een vertaling in één van deze talen te vragen van elke mededeling of elk document dat in een andere taal is opgesteld. De opdrachtgever dient een kopie of kopieën te bewaren van elke overeenkomst die hij met Easyvest aangaat. Een kopie of reproductie van de overeenkomst(en) tussen Easyvest en de Opdrachtgever is op verzoek eveneens verkrijgbaar bij Easyvest. Elke overeenkomst tussen Easyvest en Opdrachtgever wordt door Easyvest elektronisch gearchiveerd.

4. De Cliënt bevestigt dat hij de volle eigenaar is van de aan Easyvest voor beheer toevertrouwde tegoeden, alsmede van de inkomsten die deze tegoeden genereren, en dat hij niet optreedt als agent, tussenpersoon of nominee van enige andere persoon.

2. Overeenkomsten op afstand

1. Indien een overeenkomst tussen Easyvest en de Opdrachtgever op afstand wordt gesloten, in de zin van het Wetboek van Economisch Recht, beschikt de Opdrachtgever over een termijn van 14 kalenderdagen te rekenen vanaf het sluiten van de overeenkomst om aan Easyvest mee te delen dat zij de overeenkomst herroept (hierna het "verzakingsrecht" genoemd). De term "Opdrachtgever" in dit artikel 2 heeft enkel betrekking op natuurlijke personen die optreden voor doeleinden die geen deel uitmaken van hun handels-, nijverheids-, ambachts- of beroepsactiviteit. Het verzakingsrecht kan door de Cliënt zonder boete en zonder opgave van redenen worden uitgeoefend. De termijn van 14 dagen wordt geacht te zijn gerespecteerd indien de Cliënt schriftelijk bericht heeft gegeven vóór het verstrijken van de termijn.

2. Elk initiatief van de Cliënt om gebruik te maken van de financiële dienst die het voorwerp uitmaakt van de overeenkomst tijdens de verzakingstermijn impliceert de aanvaarding door de Cliënt van de uitvoering van deze overeenkomst, niettegenstaande het feit dat de verzakingstermijn nog niet verstreken is. In dergelijk geval en indien de Cliënt gebruik maakt van zijn verzakingsrecht, is hij enkel de werkelijk door Easyvest geleverde financiële dienst verschuldigd op basis van de tarieven van Easyvest. Het te betalen bedrag zal, in voorkomend geval, in verhouding staan tot de omvang van de reeds geleverde dienst in vergelijking met alle bepalingen van de overeenkomst en zal in geen geval een boete vormen. Indien de Cliënt geen gebruik maakt van zijn verzakingsrecht, wordt de overeenkomst voortgezet overeenkomstig de Algemene Voorwaarden en alle andere contractuele voorwaarden die eventueel van toepassing zijn op de overeenkomst in kwestie.

3. Verzaking door de Opdrachtgever van een op afstand gesloten overeenkomst heeft tevens tot gevolg dat elke andere specifieke overeenkomst die tussen Easyvest en de Opdrachtgever in het kader van of ter uitvoering van die initiële overeenkomst is gesloten, zonder boete wordt ontbonden, onverminderd de zekerheden die eventueel aan Easyvest zouden zijn verleend en die zullen worden aangewend tot waarborg van de eventuele betaling of terugbetaling van enig bedrag dat als gevolg van de verzaking aan de overeenkomst aan Easyvest verschuldigd is.

4. Niettegenstaande het voorgaande is het verzakingsrecht niet van toepassing op financiële diensten waarvan de prijs afhangt van schommelingen op de financiële markt of van fiscale regels die tijdens de periode naar behoren worden toegepast (beurstaks, roerende voorheffing, ...) waarop Easyvest geen invloed heeft en die tijdens de verzakingsperiode kunnen voorkomen (met name voor alle wisselverrichtingen, orders op financiële instrumenten, ...), noch op overeenkomsten die op uitdrukkelijk verzoek van de Cliënt door beide partijen volledig werden uitgevoerd vooraleer deze laatste haar verzakingsrecht uitoefent.

5. In geval van een overeenkomst op afstand met meerdere Opdrachtgevers zal Easyvest rekening houden met de uitoefening van het verzakingsrecht door één enkele Opdrachtgever zonder de instemming van de andere Opdrachtgevers te moeten bekomen, zelfs indien deze zich tegen de uitoefening van dit recht verzetten.

3. Invoering van de dienst portefeuillebeheer

1. Easyvest verleent aan Cliënt een discretionaire vermogensbeheerdienst. Bij gebreke van een ondertekende vermogensbeheerdienstverleningsovereenkomst verleent Easyvest geen diensten aan Cliënt.

2. De Dienst Portefeuillebeheer (hierna de "Dienst") is afhankelijk van de ondertekening van de Overeenkomst Portefeuillebeheer (hierna de "Overeenkomst") door de Cliënt en zal worden uitgevoerd na ontvangst door Easyvest van het bedrag van de initiële storting door de Cliënt op de rekening van de Makelaar - Bewaarder, onder voorbehoud van de aanvaarding door Easyvest van het verzoek van de Cliënt voor de Dienst. Indien Easyvest niet instemt met het verlenen van de Dienst aan de Cliënt en de Cliënt de eerste storting reeds heeft verricht, zal Easyvest het op de oorspronkelijke rekening gestorte bedrag terugstorten.

3. In geval van beëindiging van de Overeenkomst door de Cliënt of door Easyvest, of in geval van een verzoek van de Cliënt tot gehele of gedeeltelijke terugtrekking van de bestanddelen van de Portefeuille, zal Easyvest de financiële instrumenten in de Portefeuille van de Cliënt liquideren ten belope van de terugtrekking. Het resulterende kassaldo wordt vervolgens overgemaakt naar de bankinstelling van de Cliënt.

4. Financiële instrumenten en daaraan verbonden risico's

1. Aan transacties in financiële instrumenten zijn bijzondere risico's verbonden. Een algemene beschrijving van de aard en de risico's van financiële instrumenten wordt gegeven in het document "Beleggingsrisico's", dat door Easyvest aan de Cliënt werd toegezonden en dat eveneens beschikbaar is op de website van Easyvest en op verzoek.

2. De portefeuille zal uitsluitend uit cash en trackers bestaan. De definitie van deze financiële instrumenten wordt gegeven in het document "Beleggingsrisico's".

3. De Cliënt heeft kennis genomen van de risicofactoren beschreven in het document "Beleggingsrisico's".

5. Volmacht

1. Easyvest stelt aan haar Cliënten een standaardformulier ter beschikking voor onderhandse volmachtverlening aan een derde. Voor het verlenen van een volmacht aan een derde dient dit formulier te worden ingevuld en aan Easyvest te worden toegezonden met inachtneming van het bepaalde in dit standaardformulier. Easyvest kan weigeren een volmacht te erkennen en ten uitvoer te leggen zonder zich te hoeven verantwoorden. De gevolmachtigde heeft pas toegang tot de beleggingsdiensten van Easyvest namens en voor rekening van de Cliënt nadat zij zelf een vragenlijst geschiktheidstoets bij Easyvest heeft ingevuld.

2. Easyvest kan eveneens, naar eigen goeddunken, de gevolmachtigde, handelend in naam en voor rekening van de Cliënt, de toegang weigeren tot bepaalde beleggingsdiensten of -verrichtingen die zij vrij bepaalt, de toegang moduleren, of de bevoegdheden van de gevolmachtigde beperken met betrekking tot bepaalde diensten of portefeuilles. Easyvest kan eveneens de persoonlijke tussenkomst van de Cliënt eisen voor bepaalde verrichtingen of beslissingen met betrekking tot de portefeuilles of tegoeden van de Cliënt.

3. De volmacht kan worden beëindigd om een van de volgende redenen: (i) herroeping door de Cliënt van de volmacht, (ii) overlijden, verbod, faillissement, gerechtelijke reorganisatie of insolventie van de gevolmachtigde, of wegens een soortgelijke gebeurtenis (met inbegrip van onbekwaamheid), en (iii) overlijden van de Cliënt, op voorwaarde dat de Cliënt de enige houder is van de rekening waarop de volmacht is verleend. De beëindiging van de volmacht zal uiterlijk ingaan op de tweede werkdag volgend op de dag waarop Easyvest van de Cliënt of diens gevolmachtigde bericht ontvangt van het zich voordoen van deze gebeurtenissen of van de kennisneming door Easyvest van het zich voordoen van deze gebeurtenissen, zonder dat Easyvest ter zake enig onderzoek behoeft te verrichten.

4. Wanneer een volmacht eindigt, om welke reden dan ook, dient de Cliënt alle bescheiden die betrekking hebben op de Overeenkomst of de portefeuille waarop de volmacht is verleend, aan Easyvest te (laten) retourneren door de gevolmachtigde. Indien de Cliënt dit nalaat, aanvaardt de Cliënt alle gevolgen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze stukken door de gevolmachtigde of door een derde.

5. Onverminderd de artikelen 5.2, 5.6 en 5.7, heeft de gevolmachtigde dezelfde bevoegdheden om de contractuele relatie geheel of gedeeltelijk te beheren, erover te beschikken en ze te beëindigen als de Cliënt zelf.

6. Door ondertekening van het volmachtformulier bevestigt de gevolmachtigde dat zij de haar verleende volmacht aanvaardt en dat zij akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden.

7. De Cliënt is jegens Easyvest aansprakelijk voor alle handelingen die door de gevolmachtigde in de uitoefening van haar mandaat worden verricht. De Cliënt erkent en aanvaardt, voor zover nodig, dat Easyvest, voor zover de gevolmachtigde de mogelijke grenzen respecteert voorzien in de volmacht die de Cliënt haar heeft gegeven en die aan Easyvest werd overgemaakt, geen contractuele verplichting heeft om controle uit te oefenen op het gebruik dat de gevolmachtigde maakt van de haar gegeven volmachten of op de doeleinden waarvoor zij deze gebruikt. Het is uitsluitend aan de Cliënt om deze controle uit te oefenen.

6. Handtekening

1. Easyvest kan van de Cliënt, zijn gevolmachtigden of wettelijke vertegenwoordigers, bij het aangaan van de relatie en desgevallend daarna, de deponering van een specimen van handtekening verlangen.

2. Easyvest bepaalt de identificatie- of authenticatiemiddelen, waaronder elektronische middelen, die de Cliënt kan gebruiken voor de ondertekening of goedkeuring van bepaalde overeenkomsten, transacties, opdrachten of overleg. Het gebruik, onder de door Easyvest bepaalde voorwaarden, van een pincode, geheime code of ander uniek toegangsmiddel, al dan niet in combinatie met een persoonlijke code of individueel identificatienummer, het gebruik van wettelijk toegestane cryptografische technieken, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, asymmetrische cryptografie met een combinatie van publieke en private sleutels, alsmede andere middelen zoals, zonder beperking, de digitale weergave van een handgeschreven handtekening, het gebruik van biometrische of stemidentificatietechnieken, het schrijven en markeren met behulp van elektronische apparaten of touchscreens, worden tussen Easyvest en de Opdrachtgever geacht een geldige elektronische handtekening te vormen, die het bewijs levert van de identiteit, de aanvaarding en de verbintenis van de Opdrachtgever.

7. Codes en toegang tot de Applicatie

1. De Cliënt heeft de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de Applicatie van Easyvest en/of tot één of meer van de diensten van Easyvest via verschillende toestellen, indien nodig door een specifieke applicatie te downloaden en specifieke voorwaarden te aanvaarden. De omvang van de toegankelijke diensten en het te gebruiken gepersonaliseerde toegangs- en beveiligingsmiddel kunnen variëren naargelang het door de Cliënt gebruikte apparaat.

2. Easyvest is te allen tijde gerechtigd om nieuwe of gewijzigde gepersonaliseerde toegangs- en beveiligingsmiddelen in te voeren teneinde de computerbeveiliging van haar systemen te optimaliseren. Zij verbindt zich ertoe de Cliënt hiervan naar behoren in kennis te stellen.

3. De Cliënt garandeert het persoonlijke en vertrouwelijke karakter van de gepersonaliseerde toegangs- en beveiligingsmiddelen waarover hij beschikt te respecteren, en neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor de eventuele mededeling ervan aan derden.

4. De Klant verbindt zich er voorts toe de volgende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen, alsmede alle andere redelijke voorzorgsmaatregelen, met inbegrip van alle maatregelen die haar door Easyvest via de Applicatie of anderszins worden aanbevolen, om de veiligheid en vertrouwelijkheid te waarborgen van de gepersonaliseerde toegangs- en beveiligingsmiddelen waarover zij beschikt en aldus van de Applicatie:

5. De Klant is er zich van bewust dat het gebruik van de Applicatie specifieke risico's met zich mee kan brengen in verband met technische problemen of transmissieproblemen die zich kunnen voordoen bij het gebruik van een computer of het internet of op het Easyvest-netwerk, waardoor het gebruik van de dienst kan worden verhinderd of opgeschort; of misbruik, frauduleus of ongeoorloofd gebruik van het systeem, de gepersonaliseerde toegangs- en beveiligingsmiddelen; of het onderscheppen van gegevens met betrekking tot de Klant of zijn rekeningen door derden door middel van hackingmethodes, piraterij, vervalsing of als gevolg van diefstal of verlies van de codes of toegangsmiddelen tot de dienst.

6. De Klant erkent en aanvaardt dat Easyvest, zonder zich te moeten verantwoorden, de Applicatie tijdelijk onbeschikbaar kan maken om redenen van onderhoud, systeemupdates, systeem- en beveiligingssoftware wijzigingen, enz. Indien een dergelijke onbeschikbaarheid zich voordoet tijdens openingsuren, zal Easyvest, voor zover mogelijk, de Klant hiervan voorafgaandelijk op de hoogte brengen via de Applicatie. Easyvest kan besluiten de Applicatie met onmiddellijke ingang buiten gebruik te stellen indien zij deze maatregel noodzakelijk acht om schade voor Easyvest of de Klant te voorkomen.

7. Elke toegang tot de Applicatie impliceert eveneens de aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden van de Applicatie, beschikbaar op www.easyvest.be.

8. Bewakingsplicht en blokkering

1. In geval van verlies, diefstal, misbruik of ongeoorloofd gebruik van haar apparaten of gepersonaliseerde toegangs- en beveiligingsapparaten, dient de Klant Easyvest hiervan onverwijld op dezelfde dag per e-mail op de hoogte te brengen via info@easyvest.be. Elke toegang tot de betrokken apparaten en/of gepersonaliseerde toegangs- en beveiligingsapparaten zal door Easyvest uiterlijk de dag na ontvangst van de e-mail worden geblokkeerd.

2. De Klant moet Easyvest ook onmiddellijk op de hoogte brengen van alle feiten die zouden kunnen leiden tot misbruik of ongeoorloofd gebruik van haar rekeningen, portefeuilles, apparaten of gepersonaliseerde toegangs- en beveiligingsfuncties.

3. De Klant dient tevens Easyvest onmiddellijk op de hoogte te stellen van verlies, diefstal of frauduleus gebruik van haar identiteitskaart.

4. Easyvest behoudt zich het recht voor om gepersonaliseerde toegangs- en beveiligingsmiddelen, toegang door een of meer specifieke middelen van de Cliënt te blokkeren om objectief gerechtvaardigde redenen in verband met de veiligheid van deze middelen of middelen, het vermoeden van ongeoorloofd of frauduleus gebruik van deze middelen of middelen. Easyvest zal de Cliënt, indien mogelijk, vooraf en ten laatste onmiddellijk daarna, op de hoogte brengen van de blokkering van voornoemde toepassingen of toestellen en de redenen daarvoor, behalve wanneer deze informatie wordt tegengegaan door objectief gerechtvaardigde veiligheidsredenen of verboden is door de toepasselijke wetgeving. Easyvest zal nieuwe codes toesturen of andere gepersonaliseerde toegangs- en beveiligingsapparaten, toepassingen deblokkeren of deze vervangen, indien zij de oorspronkelijke leverancier is, zodra de redenen voor de blokkering niet meer bestaan.

9. Geschillen, klachtenbehandeling, buitengerechtelijke procedures en klachtenprocedures

1. Elke klacht of algemeen geschil met betrekking tot (i) een slechte werking van de Applicatie en haar functionaliteiten of enige andere dienst van Easyvest, (ii) algemene informatie op de Applicatie, op de publieke website van Easyvest of via enige andere dienst van Easyvest, (iii) een fout in een transactie, (iv) een niet-uitvoering door Easyvest, (v) de inhoud of de vorm van enige communicatie vanwege Easyvest, met inbegrip van borderellen, verslagen, of het gebrek aan dergelijke communicatie, (vi) de uitvoeringsprijs of de niet-uitvoering van een order, enz, worden, op straffe van verval van het recht van betwisting van de Cliënt, door de Cliënt ter kennis gebracht van Easyvest, per brief of per e-mail aan info@easyvest.be, uiterlijk binnen vijftien (15) werkdagen volgend op de dag waarop de Cliënt kennis heeft genomen van de zaak of geacht wordt er kennis van te hebben genomen, of binnen elke verplichte langere termijn zoals vereist door de toepasselijke regels. Easyvest zal binnen 5 dagen de ontvangst van de klacht bevestigen. Easyvest zal de klacht en de relevante feiten onderzoeken en zo spoedig mogelijk na ontvangst van de klacht een schriftelijke reactie geven. De klacht van de Cliënt dient nauwkeurig en volledig te zijn (vermelding van de betrokken transacties en de relevante datum, vermelding van de klachten tegen Easyvest en de relevante feiten, mededeling van de relevante documenten, etc.). Indien geen spoedig antwoord kan worden gegeven, om welke reden dan ook, zal Easyvest de Cliënt hiervan op de hoogte brengen en aangeven binnen welke termijn een antwoord kan worden verwacht en, in voorkomend geval, welke aanvullende informatie nodig kan zijn voor de behandeling van de klacht.

2. Indien een overeenkomstig artikel 9.1. ingediende klacht niet tot volle tevredenheid van de Cliënt wordt afgehandeld, kan de Cliënt zich wenden tot de Ombudsdienst voor financiële diensten, genaamd Ombudsfin (Noordpoort II, Koning Albert II-laan, nr. 8, bus 2, 1000 Brussel; http:// www.ombudsfin.be; ombudsman@ombudsfin.be), met inachtneming van de voorwaarden voor ontvankelijkheid van een dergelijke klacht. Deze mogelijkheid is voorbehouden aan Cliënten die natuurlijke personen zijn. De klacht kan worden ingediend per aangetekende brief, per gewone post, per fax, per e-mail of via het onlineformulier dat beschikbaar is op www.ombudsfin.be. Indien de klacht ontvankelijk is, brengt voornoemde dienst een niet-bindend advies uit. De procedure verloopt uitsluitend schriftelijk. Easyvest kan de beslissing aanvaarden, maar is er niet aan gebonden. Gedetailleerde informatie over de voorwaarden en de vorm van dergelijke klachten is beschikbaar op de site http://www.ombudsfin.be.

3. De Klant die consument is, kan haar klacht eveneens laten beslechten via het online platform voor geschillenbeslechting dat door de Europese Commissie werd ontwikkeld in het kader van Verordening 524/2013 betreffende de online beslechting van consumentengeschillen (http://ec.europa.eu/consumers/odr). Informatie over dit platform kan worden verkregen bij het Belgisch Nationaal Contactpunt, rue de Hollande 13, 1060 Brussel, telefoon 02 892 37 12, fax 02 542 32 43.

10. Minderjarigen en handelingsonbekwame meerderjarigen

1. Tenzij schriftelijk anders is bepaald, gaat Easyvest ervan uit dat elk van de ouders het recht heeft om over de goederen van hun minderjarige kinderen te beschikken. Het is niet aan Easyvest om na te gaan of de ouder met toestemming van de andere ouder heeft gehandeld.

2. De fondsen die aan Easyvest worden toevertrouwd op naam van een minderjarig kind, worden geacht toe te behoren aan het minderjarig kind, de houder van de portefeuille. De wettelijke bepalingen betreffende het beheer van het vermogen van een minderjarig kind moeten worden nageleefd. De personen die gemachtigd zijn om deze portefeuilles te beheren, moeten dit doen in het exclusieve belang van het minderjarige kind, waarbij zij, indien vereist door de wet, de goedkeuring van de vrederechter moeten vragen.

Easyvest kan, maar is niet verplicht, de uitvoering van een verrichting voor rekening van een minderjarig kind afhankelijk te stellen van de voorafgaande toestemming van de vrederechter, wanneer zij die formaliteit noodzakelijk acht.

3. De portefeuilles die zijn geopend op naam van handelingsonbekwame meerderjarigen worden beheerd door de personen die wettelijk bevoegd zijn hen te vertegenwoordigen, binnen de grenzen van de bevoegdheden die hun zijn toegekend en onder de voorwaarden die zijn vastgesteld bij de wet of die voortvloeien uit het besluit van een bevoegde autoriteit.

4. De ouders ten opzichte van hun minderjarige kinderen of de wettelijk bevoegde personen in geval van handelingsonbekwame meerderjarigen zijn de personen die door Easyvest in aanmerking genomen worden voor de beoordeling van kennis en ervaring. Minderjarigen of handelingsonbekwame personen zijn de personen die door Easyvest in aanmerking worden genomen voor de beoordeling van de financiële situatie en de beleggingsdoelstellingen.

11. Overlijden

1. In geval van overlijden van een Cliënt of zijn/haar echtgeno(o)t(e), dient Easyvest onverwijld in kennis te worden gesteld door de erfgenamen en/of rechtverkrijgenden, ten aanzien van wie de verplichtingen van de Cliënt ondeelbaar zijn, alsmede door iedere eventuele gemachtigde van de overledene.

2. Zodra Easyvest op de hoogte is gebracht van het overlijden van de Cliënt of zijn/haar echtgeno(o)t(e), kan het de portefeuilles van de Cliënt en zijn/haar echtgeno(o)t(e) tijdelijk bevriezen om de verklaringen af te leggen aan de belastingautoriteiten of enige andere autoriteiten die wettelijk vereist zijn of in afwachting van de ontvangst van alle documenten die wettelijk vereist zijn. Behoudens andersluidende reglementaire bepalingen worden de tegoeden die Easyvest op naam van de overledene beheert vervolgens vrijgegeven aan de erfgenamen en/of rechthebbenden tegen overlegging, naargelang het geval, van een attest van erfopvolging opgesteld door de ontvanger van het successiekantoor bevoegd voor de neerlegging van de aangifte van nalatenschap van de overledene of van een attest of akte van erfopvolging opgesteld door een notaris. Easyvest kan ook de overlegging verlangen van alle andere documenten die Easyvest noodzakelijk of nuttig acht. Easyvest zal deze documenten zorgvuldig controleren, maar is slechts aansprakelijk voor fraude of grove nalatigheid bij het onderzoek van de echtheid, geldigheid, vertaling of interpretatie ervan, in het bijzonder in het geval van documenten die in een vreemd land zijn afgegeven.

3. De Cliënt erkent en aanvaardt dat, in het kader van de afwikkeling van haar nalatenschap, informatie over haar rekeningen en de door haar uitgevoerde verrichtingen door Easyvest kunnen worden meegedeeld aan de notaris die belast is met de organisatie van de afwikkeling van de nalatenschap of aan de autoriteiten, in het bijzonder de fiscus.

4. Easyvest zendt de correspondentie met betrekking tot de tegoeden die zij beheert op naam van de overledene naar het adres dat in onderling overleg door alle erfgenamen en/of rechthebbenden werd opgegeven. Bij ontstentenis van dergelijke instructies wordt deze verzonden naar het adres van de overleden Cliënt, de notaris of elke andere persoon die belast is met de behartiging van de belangen van de begunstigden.

5. De erfgenamen en/of rechtverkrijgenden zijn jegens Easyvest hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de kosten van het openvallen van de nalatenschap en de vereffening ervan.

12. Opslag van documenten, archivering en bewijs

1. Alle documenten en bescheiden, in de ruimste zin van het woord, die betrekking hebben op de door Easyvest behandelde transacties, worden door Easyvest gedurende de door de wet bepaalde termijnen bewaard. Easyvest heeft het recht deze documenten en bescheiden in origineel of in kopie te bewaren.

De Cliënt houdt zijn eigen administratie bij.

2. Easyvest heeft het recht om elke vorm van elektronische archivering uit te voeren die erkend wordt, met inachtneming van haar wettelijke verplichtingen en voor haar eigen behoeften. Opdrachtgever erkent dit uitdrukkelijk en doet afstand van het recht om van Easyvest inzage in papieren archieven te verlangen, behoudens vrijwillige mededeling door Easyvest binnen de grenzen van haar mogelijkheden.

3. De inhoud en de datum van ontvangst en verzending van alle mededelingen, alsmede gegevens betreffende overeenkomsten en transacties die door Easyvest op een duurzame elektronische drager van Easyvest zijn opgeslagen, hebben dezelfde bewijskracht als een origineel ondertekend geschrift op een papieren drager.

De handelsboeken en -documenten van Easyvest worden tot bewijs van het tegendeel geacht beslissend te zijn. In afwijking van artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek, ongeacht de aard of het bedrag van de te bewijzen rechtshandeling, komen de Klant en Easyvest overeen dat elk van de partijen elk van hun beweringen kan bewijzen door elk middel dat wettelijk toegelaten is in handelszaken, in het bijzonder door middel van een kopie, een reproductie van een origineel document of de opname van een telefoongesprek of een elektronische communicatie. Tenzij de andere partij het tegendeel bewijst, heeft de kopie of reproductie van het document dezelfde bewijskracht als het origineel.

Easyvest kan de toegang tot haar Applicatie bewijzen met alle passende elektronische middelen. De onveranderlijke sporen van toegang gegraveerd op de Applicatie van Easyvest zullen beschouwd worden als bewijs van deze toegang.

4. Bovendien kan het bewijs, in afwijking van artikel 1341 van het Burgerlijk Wetboek en ongeacht de aard of het bedrag van de te bewijzen rechtshandeling, worden geleverd door overlegging van opnamen van telefoongesprekken met de Cliënt.

In dit verband aanvaardt de Klant uitdrukkelijk dat Easyvest telefoongesprekken voor bewijselementen kan opnemen, ongeacht de herkomst van het telefoongesprek, en dat de opnames desgevallend in rechte kunnen worden overgelegd.

Bovendien erkent de Cliënt ervan op de hoogte te zijn gebracht dat de telefonische mededelingen of gesprekken tussen Easyvest en de Cliënt die aanleiding geven of kunnen geven tot transacties, systematisch worden opgenomen met het oog op de naleving door Easyvest van haar wettelijke en reglementaire verplichtingen, van de bewijsvoering en van de kwaliteitscontrole, en dat deze opnames door Easyvest worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om de door haar nagestreefde doeleinden te bereiken of met inachtneming van de wettelijke termijnen

13. Onderaanneming en uitbesteding

1. Teneinde de Klant optimaal te bedienen, de naleving van de regelgeving te verzekeren en te genieten van de technische middelen van gekwalificeerde specialisten, besteedt Easyvest bepaalde taken, activiteiten of diensten uit of besteedt deze uit aan derde dienstverleners die niet gereglementeerd kunnen zijn en die zich buiten het grondgebied van België, binnen de EU of buiten de EU kunnen bevinden (de "Dienstverleners"). De Cliënt erkent en aanvaardt dat de Dienstverleners in dit kader bepaalde informatie kunnen ontvangen of er toegang toe hebben.

2. De uitbesteding of onderaanneming zal gebeuren in overeenstemming met de reglementaire vereisten en Easyvest zal ervoor zorgen dat zij aan al haar reglementaire verplichtingen voldoet. De Dienstverleners zijn ofwel wettelijk onderworpen aan een geheimhoudingsplicht, ofwel zullen zij contractueel door Easyvest gehouden zijn tot het respecteren van strikte geheimhoudingsregels. De Cliënt erkent en aanvaardt evenwel dat de Dienstverleners niet specifiek onderworpen zijn aan de Belgische regels inzake vertrouwelijkheid. In dit kader stemt de Klant uitdrukkelijk in met de overdracht en openbaarmaking van informatie door Easyvest aan de Dienstverleners.

14. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer, verwerking van persoonsgegevens en professionele discretie

1. De persoonsgegevens van de Cliënt, van zijn gevolmachtigde en, in voorkomend geval, van zijn uiteindelijke begunstigden worden opgenomen in één of meer bestanden van Easyvest met inachtneming van de Europese regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Easyvest is de "verantwoordelijke voor de verwerking" van deze persoonsgegevens in de zin van de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Easyvest en de rechten van betrokkenen in dit verband zijn opgenomen in het Privacybeleid dat beschikbaar is op de website van Easyvest en op verzoek bij Easyvest.

2. De Opdrachtgever die aan Easyvest persoonsgegevens van andere natuurlijke personen meedeelt, verbindt zich ertoe deze gegevens enkel mee te delen indien deze mededeling rechtmatig is en na de bedoelde natuurlijke personen vooraf en voldoende te hebben geïnformeerd en, in voorkomend geval, hun toestemming te hebben verkregen. De Cliënt vrijwaart Easyvest tegen alle aanspraken dienaangaande.

3. Onverminderd de omstandigheden waarin Easyvest informatie over Cliënten openbaar mag maken in overeenstemming met haar Privacybeleid, heeft Easyvest een plicht tot professionele discretie en maakt zij geen informatie over haar Cliënten, de door hen uitgevoerde transacties, hun vermogen en de inkomsten uit het beheerde vermogen bekend aan derden, tenzij (i) op verzoek of met toestemming van de betrokken Cliënt, (ii) zij hiertoe wettelijk verplicht is of (iii) er een legitiem belang is om dit te doen.

15. Verantwoordelijkheid van de cliënt

1. Opdrachtgever is gehouden Easyvest te vrijwaren voor alle schade die Easyvest lijdt als gevolg van het niet nakomen door Opdrachtgever van haar verplichtingen uit hoofde van de Algemene Voorwaarden, de bijzondere overeenkomsten met Easyvest en de aan Easyvest toevertrouwde transacties.

16. Collectieve portefeuilles of portefeuilles met meerdere eigenaren

1. Een onverdeelde overeenkomst kan slechts functioneren met de gezamenlijke handtekening van alle portefeuileigenaars. 2. De portefeuileigenaars stellen in onderling overleg de referentiepersoon vast voor de uitvoering van de geschiktheidstoets en het beheer van de portefeuille.

2. In het bijzonder moeten de eigenaars, tenzij anders overeengekomen, gezamenlijk aan Easyvest de opdracht geven om over fondsen te beschikken, volmachten aan derden te verlenen of andere verrichtingen of transacties uit te voeren, waarbij alle opdrachten door elk van de eigenaars moeten worden ondertekend. De volmacht die gezamenlijk door alle eigenaars van de onverdeelde portefeuille aan één van de eigenaars of aan een derde werd verleend, kan door elke eigenaar van de portefeuille afzonderlijk worden herroepen.

3. De onverdeelde overeenkomst impliceert een passieve solidariteit van alle eigenaars van de gezamenlijke portefeuille ten opzichte van Easyvest. Elk van de mede-eigenaars is ten opzichte van Easyvest volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen die voortvloeien uit voornoemde portefeuille, ongeacht of deze verbintenissen werden aangegaan in het gemeenschappelijk belang van alle eigenaars, in het belang van één van hen of in het belang van derden.

4. Behoudens andersluidende instructie kan Easyvest de aan de onverdeelde portefeuille toevertrouwde gelden toewijzen ten gunste van een van de eigenaars, maar is daartoe niet verplicht.

5. In geval van overlijden of onbekwaamheid van een van de eigenaars treden de personen die gerechtigd zijn de overledene of de onbekwame persoon te vertegenwoordigen (met name de executeur, de erfgenamen of de voogd, naar gelang van het geval) van rechtswege in de plaats van de overledene of de onbekwame eigenaars, tenzij de wet anders bepaalt.

6. De erfgenamen blijven jegens Easyvest aansprakelijk voor de verbintenissen en verplichtingen die op het tijdstip van overlijden op de overleden eigenaar in haar hoedanigheid van hoofdelijke schuldenaar rustten.

17. Vruchtgebruik - naakte eigendom

1. Easyvest kan rekening houden met het bestaan van een vruchtgebruik op toevertrouwde vermogensbestanddelen.

2. Tenzij vooraf anders overeengekomen en uitdrukkelijk aanvaard door Easyvest, moet elke verrichting met betrekking tot een portefeuille die onderworpen is aan een vruchtgebruik gezamenlijk ondertekend worden door de blote eigenaars en de vruchtgebruikers.

18. Foutcorrectie

1. Easyvest kan elke fout in de uitvoering van een transactie of boeking rechtzetten zonder voorafgaande verwittiging of instemming van de Cliënt.

19. Informatie over deposito's en financiële instrumenten

1. Wanneer Easyvest de bewaargeving van financiële instrumenten van Cliënten toevertrouwt aan een bewaarnemer (de "Bewaarnemer"), zal Easyvest ervoor zorgen dat de Bewaarnemer de financiële instrumenten van de Cliënten afzonderlijk identificeert van zowel Easyvest als de Bewaarnemer.

2. Easyvest handelt met de nodige zorg en toewijding bij de selectie, benoeming en periodieke herziening van haar Bewaarder(s) bij wie de financiële instrumenten van haar Cliënten in bewaring zijn gegeven en bij de wettelijke en contractuele regelingen betreffende het bewaren en de bewaring van deze financiële instrumenten.

3. Behoudens zware of opzettelijke fout van haar kant, kan Easyvest niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die voortvloeit uit het volledige of gedeeltelijke verlies van de in bewaring gegeven financiële instrumenten ingeval van nalatigheid van de door Easyvest gekozen depothoudende bank of ingeval van een insolventieprocedure tegen deze bank.

4. Easyvest neemt deel aan het Belgische beschermingsstelsel voor beleggers dat is ingesteld door het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten, georganiseerd door de wet van 17 december 1998 tot oprichting van een beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten, zoals gewijzigd door de wet van 22 april 2016.

Deze bescherming geldt voor financiële instrumenten die een Cliënt aan Easyvest heeft toevertrouwd. Indien de Cliënt zijn effecten niet meer kan recupereren wegens het faillissement van een bewaarnemer, kan hij een beroep doen op de beschermingsregeling voor het door hem geleden verlies. De teruggave van de in bewaring gegeven effecten zal gebeuren in de vorm van een overschrijving naar een effectenrekening geopend bij een andere instelling, ongeacht de waarde van deze effecten op het ogenblik van het in gebreke blijven van de bewaarnemer. De beschermingsregeling biedt geen enkele dekking tegen een eventueel waardeverlies van deze effecten.

De garantieregeling voorziet ook in compensatie voor het niet teruggeven van financiële instrumenten die namens beleggers zullen worden beheerd, tot een maximum van 20.000 euro per belegger.

De voorwaarden van deze waarborgen zijn bepaald in het Interventiereglement van de Beschermingskas, dat op schriftelijk verzoek bij Easyvest kan worden verkregen en dat beschikbaar is op de website www.protectionfund.be. Op deze site vindt u meer informatie over de Belgische beschermingsregeling, met onder meer de lijst van financiële instellingen die zich bij deze beschermingsregeling hebben aangesloten.

20. Groepsacties en insolventieprocedures

1. Indien een uitgevende instelling van financiële instrumenten waarvan de Cliënt houder is, het voorwerp uitmaakt van een class action, d.w.z. een collectieve actie ingesteld door een groep eisers, of insolventieprocedure, is Easyvest niet verplicht de Cliënt hierover te informeren en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor het feit dat de Cliënt niet op de hoogte is gebracht van deze class action of insolventieprocedure.

2. Voor zover Easyvest dergelijke informatie verstrekt, doet zij dit op vrijwillige en niet-bindende basis.

21. Bekendmaking van identiteit aan derden

1. De Cliënt machtigt Easyvest de emittent van de aan Easyvest toevertrouwde financiële instrumenten in kennis te stellen van haar identiteit, het aantal in bewaring gegeven financiële instrumenten en de rechten die zij op deze instrumenten heeft (volle eigendom, vruchtgebruik, ...), indien de emittent dit om wettelijke en/of statutaire redenen vereist.

2. Een Cliënt die aan Easyvest buitenlandse effecten heeft toevertrouwd kan, mits het vervullen van bepaalde formaliteiten, genieten van dubbelbelastingverdragen. Het voordeel van dergelijke verdragen is afhankelijk van de toestemming van Easyvest om de identiteit van de Cliënt aan de belastingautoriteiten bekend te maken. Een Cliënt die Easyvest geen toestemming geeft om haar identiteit aan deze autoriteiten bekend te maken, is uitgesloten van het voordeel van de verdragen ter voorkoming van dubbele belasting. Easyvest aanvaardt geen aansprakelijkheid indien een buitenlandse belastingautoriteit weigert de verschuldigde belasting terug te betalen op basis van de overeenkomst tot voorkoming van dubbele belasting.

22. Toezending van instructies/orders

1. Tenzij uitdrukkelijk in de overeenkomst bepaald, voert Easyvest in beginsel geen opdrachten uit die anders dan volgens de in de Algemene Voorwaarden of de bijzondere voorwaarden bepaalde communicatiewijzen zijn gegeven.

2. Toezending van opdrachten volgens de in de Algemene Voorwaarden of de bijzondere voorwaarden voorziene communicatiemethoden of per post, voor zover Easyvest dit aanvaardt, geschiedt uitsluitend voor risico van de Opdrachtgever. Opdrachtgever ontslaat Easyvest van iedere aansprakelijkheid terzake.

3. Easyvest is niet verplicht telefonisch gegeven opdrachten te aanvaarden. Indien zij dit toch doet, kan zij de uitvoering van de opdracht uitstellen tot zij de overeenkomstige schriftelijke bevestiging heeft ontvangen. Om doublures te voorkomen, dient iedere bevestiging of wijziging van een eerdere opdracht deze uitdrukkelijk te vermelden. Het ontbreken van een bevestiging ontslaat Easyvest niet van haar verantwoordelijkheid en doet geen afbreuk aan de geldigheid van de overeenkomstig deze opdrachten uitgevoerde transacties.

4. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat niettegenstaande de communicatiemiddelen overeengekomen in de Algemene Voorwaarden en in de bijzondere voorwaarden, Easyvest een tegenoproep kan doen of op een andere wijze contact kan opnemen met de Cliënt om de realiteit en de doeltreffendheid van een doorgegeven instructie na te gaan. Het tegenbezoek of de aanvullende communicatie is slechts een optie voor Easyvest en vormt geenszins een voorwaarde voor de geldigheid van de door de Cliënt doorgegeven opdracht.

5. Easyvest aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit het doorgeven van instructies per telefoon, e-mail, chat of enig ander elektronisch middel, met inbegrip van fraude, vergissingen of nalatigheden in verband met dergelijke instructies of het misverstaan ervan.

23. Geldige orders en instructies

1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle documenten, materialen, gegevens, inlichtingen en instructies, die zij aan Easyvest verstrekt of doet toekomen, leesbaar, betrouwbaar en volledig zijn.

2. Easyvest is slechts in staat het onregelmatige karakter van de opdracht of instructie te ontdekken indien dit blijkt uit een snel en normaal zorgvuldig onderzoek. Tenzij Easyvest een ernstige fout heeft begaan, kan de opdracht of instructie, ook al is deze vervalst, aan de opdrachtgever worden tegengeworpen.

3. Easyvest behoudt zich tevens het recht voor om opdrachten die zij als onjuist of onvolledig beschouwt niet uit te voeren, zonder evenwel aansprakelijk te zijn voor eventuele fouten of vertragingen ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid indien deze toch zouden worden uitgevoerd, behalve in geval van grove nalatigheid of fraude van haar kant.

24. Rechten van Easyvest

1. Easyvest is niet verplicht een door de opdrachtgever gegeven opdracht uit te voeren en kan derhalve iedere opdracht weigeren uit te voeren, zonder dat zij haar weigering behoeft te motiveren. Bijvoorbeeld in geval van twijfel over de authenticiteit van de opdrachtgever, of over de behartiging van de belangen van de opdrachtgever indien er sprake is van een volmacht.

25. Communicatie met toezichthoudende autoriteiten

1. De Cliënt aanvaardt dat de toezichthoudende autoriteiten, in het bijzonder de fiscale autoriteiten of de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), in bepaalde omstandigheden Easyvest kunnen verzoeken hen alle inlichtingen of documenten te verstrekken, met inbegrip van de identiteit van de Cliënt, die zij noodzakelijk of nuttig achten voor onderzoeksdoeleinden. De Cliënt machtigt Easyvest om aan deze autoriteiten alle informatie mee te delen die op geldige wijze wordt gevraagd en die betrekking heeft op de opdrachten die werden doorgegeven en de transacties die werden uitgevoerd voor rekening van de Cliënt.

26. Intellectuele eigendom

1. De software, programma's en andere algoritmen waarop de door Easyvest via haar Applicatie of enige andere dienst van Easyvest aangeboden functionaliteiten zijn gebaseerd, alsmede de inhoud van de Applicatie, waaronder met name de merken en logo's, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Geen enkele software, materiaal, tekst, informatie, beelden of andere werken toegankelijk of zichtbaar op de computertoepassingen of diensten aangeboden door Easyvest mogen worden gekopieerd, gereproduceerd, gebruikt, verspreid, gedownload, gepost of doorgegeven in welke vorm of op welke wijze dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elektronische of mechanische middelen, fotokopieën, opnamen. Het is de Cliënt niet toegestaan de Applicatie of de inhoud ervan of enige andere door Easyvest geleverde dienst of software of de inhoud ervan op enige andere server of medium te dupliceren zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Easyvest.

27. Bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

1. De Cliënt verklaart dat de tegoeden die aan Easyvest zijn of zullen worden toevertrouwd, afkomstig zijn of zullen zijn van een legale activiteit en dat zij niet zullen worden gebruikt voor het witwassen van geld of de financiering van terrorisme.

2. Easyvest aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de overdracht van welke informatie dan ook aan de "Cel voor de verwerking van financiële inlichtingen" of aan enige persoon of bevoegde instantie die betrokken is bij de strijd tegen het witwassen van geld of de financiering van terrorisme, noch voor de rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen die uit deze informatie kunnen voortvloeien, bijvoorbeeld ingevolge het verzet tegen een transactie door de voornoemde personen.

28. Voorschrift

1. Onverminderd dwingende wettelijke bepalingen of wettelijke of contractuele bepalingen die in een kortere termijn voorzien, verjaart elke rechtsvordering van de Cliënt tegen Easyvest of van Easyvest tegen de Cliënt, ongeacht of deze op een contractuele of buitencontractuele basis berust, na afloop van een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de datum van de transactie of de gebeurtenis die aan de rechtsvordering ten grondslag ligt.

29. Belangenconflicten

1. Bij het verlenen van beleggingsdiensten aan Cliënten kan Easyvest geconfronteerd worden met situaties waarin haar eigen belangen, die van haar bestuurders, functionarissen of werknemers, of die van andere vennootschappen van de groep waarvan zij deel uitmaakt, rechtstreeks of onrechtstreeks strijdig zijn met die van haar Cliënten, of met situaties waarin de belangen van verschillende Cliënten strijdig zijn. Easyvest heeft een lijst opgesteld van situaties die aanleiding kunnen geven tot dergelijke conflicten en heeft een beleid en procedures ingevoerd om dergelijke conflicten te voorkomen of, in voorkomend geval, te beheersen.

2 Indien dit beleid onvoldoende blijkt om met een redelijke mate van zekerheid te garanderen dat de belangen van de Opdrachtgever niet worden geschaad, zal Easyvest de Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen, zodat de Opdrachtgever een weloverwogen beslissing kan nemen om gebruik te maken van de diensten van Easyvest.

30. Wijziging van de algemene voorwaarden

1. De Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Easyvest gewijzigd worden.

2. De Klant zal door Easyvest op de hoogte worden gebracht van de wijziging van de Algemene Voorwaarden. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen voor de Opdrachtgever beschikbaar zijn op de website van Easyvest of op verzoek aan Easyvest. De Cliënt verbindt zich ertoe hiervan kennis te nemen bij ontvangst van de mededeling van Easyvest.

3. Tenzij wettelijke of reglementaire bepalingen dit vereisen, treden de gewijzigde Algemene Voorwaarden in werking na afloop van een termijn van 15 dagen vanaf de mededeling of op een andere door Easyvest meegedeelde latere datum. De Cliënt heeft het recht om de voorgestelde wijzigingen te aanvaarden of te verwerpen vóór de voorgestelde datum van inwerkingtreding. De Cliënt die Easyvest niet vóór de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden in kennis stelt van zijn afwijzing van de wijzigingen, wordt geacht deze te hebben aanvaard. De Cliënt die de nieuwe Algemene Voorwaarden niet aanvaardt, kan zelf tot de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden haar relatie met Easyvest onmiddellijk kosteloos beëindigen. Easyvest heeft het recht om haar relatie met een Opdrachtgever die aan Easyvest heeft meegedeeld dat zij de nieuwe gewijzigde Algemene Voorwaarden niet aanvaardt, op elk moment tot de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene Voorwaarden kosteloos te beëindigen.

4. De bepalingen van de Algemene Voorwaarden, waarvan de inhoud louter informatief is, kunnen eveneens te allen tijde door Easyvest gewijzigd worden, desgevallend door middel van documenten los van de Algemene Voorwaarden. Deze wijzigingen kunnen op elke gepaste wijze aan de Klant worden meegedeeld, onder meer door plaatsing op de website van Easyvest.

5. Onverminderd het voorgaande wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat elke verrichting die door de Cliënt na de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden wordt uitgevoerd, zal worden beheerst door de nieuwe Algemene Voorwaarden en dat de Cliënt wordt geacht deze definitief te hebben aanvaard.

Easyvest is een merk van EASYVEST NV, ondernemingsnummer 0631.809.696, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als vermogensbeheerder en verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te De Praeterestraat 2/4, 1000 Brussel, België. Copyright 2024 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico's in en kunnen tot verliezen leiden.