chat icon

Beleggingsrisico's van Easyvest

Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico's van financiële instrumenten

Inleiding

Risico's zijn inherent aan beleggen in financiële instrumenten en niet alle financiële instrumenten brengen dezelfde risico's met zich mee. Het is belangrijk dat u zich bewust bent van de risico's voordat u belegt bij Easyvest.

Ten eerste beschrijven wij enkele algemene risico's die eigen zijn aan financiële instrumenten.Ten tweede geven wij een overzicht van de kenmerken en risico's van de financiële instrumenten waarin Easyvest belegt. Dit overzicht is niet exhaustief.

Beleggen vereist een dosis gezond verstand. U moet realistische verwachtingen koesteren en welomschreven investeringsdoelen stellen. U moet ook weten hoeveel geld u kunt missen op de lang(ere) termijn en nooit of te nimmer meer risico's nemen in verhouding tot uw kennis en ervaring. Door deze principes te volgen, zult u teleurstellingen en onaangename financiële verrassingen voorkomen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw Easyvest adviseur.

1. Algemene beleggingsrisico's

De volgende algemene risico's kunnen in meer of mindere mate bestaan voor elk financiële instrumenten:

1.1. Prijsrisico

Als je in financiële instrumenten belegt, zijn onvoorspelbare prijsdalingen bijna onvermijdelijk. Toch is het mogelijk dit soort risico's te beperken. Een van de meest gebruikelijke methodes bestaat erin om uw beleggingen te spreiden over verschillende financiële categorieën, en, binnen elke categorie, over verschillende instrumenten. Dit wordt diversificatie genoemd.

1.2. Marktrisico

Het marktrisico is het risico dat de gehele financiële markt of een categorie activa zal dalen, met een impact op de prijs en de waarde van activa. Dergelijke schommelingen kunnen onder meer het gevolg zijn van schommelingen of sterke stijgingen of dalingen van de rentevoeten en/of de beursprijzen koersen in het algemeen.

1.3. Wisselkoersrisico

Als u belegt in een andere valuta dan de euro, kan de koers van die valuta wanneer u effecten verkoopt anders zijn dan de koers toen u ze kocht gekocht. Dit kan zowel een positief als een negatief effect hebben op uw beleggingen.

1.4. Kredietrisico

Kredietrisico is het risico dat de emittent of debiteur van een obligatie geheel of gedeeltelijk niet zal voldoen aan zijn verplichting tot terugbetaling van het kapitaal of de (jaarlijkse of tussentijdse) rentebetalingen te verrichten. De meest voorkomende oorzaak hiervan is de slechte financiële positie of het faillissement van de emittent.

1.5. Liquiditeitsrisico

Het liquiditeitsrisico doet zich voor wanneer een bepaalde belegging moeilijk te verkopen is. Al moet onderscheid worden gemaakt tussen illiquiditeit als gevolg van vraag en aanbod, en illiquiditeit veroorzaakt door de aard van het financiële instrument of de markt praktijk. Illiquiditeit wordt veroorzaakt door vraag en aanbod wanneer er (bijna) uitsluitend aanbod (verkopers) is voor een financieel instrument tegen een bepaalde prijs. Hetzelfde principe geldt wanneer er (bijna) uitsluitend vraag (kopers) is voor een financieel instrument tegen een bepaalde prijs. In deze omstandigheden kunnen koop- en verkooporders niet of slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd of tegen ongunstige voorwaarden.

1.6. Renterisico

Als de marktrente stijgt, zal de waarde van bepaalde beleggingen dalen. Dit is vooral het geval voor obligaties, maar in theorie ook voor aandelen. In het geval van obligaties leidt een stijging van de rente tot een daling van de prijzen. Dit is het gevolg doordat beleggers een vergoeding vragen in ruil voor een hogere rente. Gegeven dat de rentevoet bij de uitgifte van de obligatie voor de gehele looptijd, kan deze compensatie alleen worden geboden door de prijs te verlagen. De vaste rentebetaling zorgt voor een hogere opbrengst voor de koper van de obligatie wanneer de aankoopprijs lager is. Een dalende rente heeft het omgekeerde effect: de prijs van uw obligaties zal stijgen, ervan uitgaande dat alle andere factoren die van invloed zijn de obligatie gelijk zijn.

1.7. Herbeleggingsrisico

Dit verwijst naar het risico dat u niet in staat zult zijn om de rente te herbeleggen, het uitgekeerde dividend, beleggingen die u hebt verkocht of andere beleggings inkomsten niet onder dezelfde voorwaarden als de oorspronkelijke belegging kunt herbeleggen.

1.8. Fiscaal risico

Fiscaal risico doet zich voor wanneer de wetgeving dubbelzinnig is of waarschijnlijk zal veranderen met betrekking tot de fiscale aspecten of de fiscale behandeling van financiële instrumenten. Voor overzeese financiële producten kunnen fiscale overeenkomsten tussen regeringen een impact hebben op uw rendementen. Evenzo kunnen wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden, zoals echtscheiding, een overlijden, of een verandering van uw woonplaats ook leiden tot de toepassing van afwijkende belastingregels op uw beleggingen. Bovendien, als u buiten uw beroepsactiviteiten winst maakt uit transacties of speculatie die buiten het het kader van een normaal beheer van uw privévermogen vallen, kan de waardestijging van uw portefeuille aan belasting onderworpen zijn.

1.9. Cyclisch risico

Dit risico houdt verband met veranderingen in de economische situatie. Denk aan tijden van economische recessie, van grootschalige sociale veranderingen, of van slinkende wereldwijde grondstoffenreserves. Deze veranderingen hebben een invloed op de prijsniveaus van financiële instrumenten.

1.10. Risico van faillissement

Wanneer u een aandeel in een bedrijf koopt, wordt u als aandeelhouder eigenaar van een deel van dat bedrijf. Als aandeelhouder stemt u ermee in risico's te nemen. Je kunt genieten van een deel van de winst van het bedrijf als de zaken goed gaan, maar evenzeer deelt u in de mogelijke verliezen die het bedrijf lijdt als de zaken minder goed gaan. U kunt zelfs uw hele investering verliezen als de onderneming failliet gaat. Ook obligatiebeleggingen zijn niet vrijgesteld van het risico van een faillissement. Hoewel worden obligatiehouders eerder terugbetaald dan aandeelhouders, maar als het failliete bedrijf niet niet over de middelen beschikt om terug te betalen, kan de obligatiebelegger ook zijn of haar investering geheel of gedeeltelijk verliezen. zijn of haar investering verliezen.

1.11. Inflatierisico

Inflatie betekent een stijging van het algemene prijspeil van consumptiegoederen, resulterend in een daling van de (intrinsieke) waarde van geld en de koopkracht koopkracht van geld. Inflatie brengt de kans met zich mee van een daling van de reële waarde van uw beleggingsportefeuille, ook al blijft het (nominale) rendement er respectabel uitziet. Om de reële situatie te berekenen, moet u dus het inflatiepercentage aftrekken van de waarde van uw beleggingen.

1.12. Geografische risico's

Een land of regio kan economisch of politiek zo instabiel worden zodanig dat er geen valuta meer beschikbaar is of dat het hele betalingssysteem tot stilstand komt. In dat geval is het mogelijk dat een andere solvabele buitenlandse debiteur niet langer in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen. Als financiële producten worden uitgegeven in een vreemde valuta, loopt u als belegger ook het risico betalingen te ontvangen in een valuta die niet meer converteerbaar is als gevolg van beperkingen.

1.13. Risico van complexiteit

In het kader van de implementatie van de Europese richtlijn betreffende markten voor Financiële Instrumenten (MiFID) in Belgisch recht, maakt Easyvest een onderscheid tussen complexe en niet-complexe financiële instrumenten. Aandelen en fondsen genoteerd op een gereglementeerde markt of op een markt die als gelijkwaardig met een gereglementeerde markt, trackers genoteerd op het gereglementeerde segment van Euronext, gewone obligaties en niet-genoteerde fondsen die genieten van het Europees paspoort (UCITS-fondsen) worden door Easyvest beschouwd als niet-complexe financiële instrumenten. Aandelen en fondsen genoteerd op een niet-gereglementeerde markt, op een markt die als gelijkwaardig wordt beschouwd aan een niet-gereglementeerde markt (zoals de OTCBB-markt), of op een MTF, ETF's die op de MTF-segmenten van Euronext en andere markten dan Euronext, ETN's, ETC's, complexe obligaties, niet-beursgenoteerde fondsen die niet van het Europees paspoort profiteren (niet-UCITS fondsen), turbo's, sprinters, warrants, opties, forex, futures, CFD's en gestructureerde producten worden door Easyvest beschouwd als complexe financiële instrumenten.

1.14. Psychologische risico's

Hoewel de vooruitzichten voor een bedrijf objectief gezien goed kunnen lijken, kunnen geruchten, meningen, trends of andere onvoorspelbare factoren kunnen een grote invloed hebben op de aandelenkoers van een bedrijf, door het irrationele gedrag van andere beleggers, of uw eigen acties.

1.15. Risico's in verband met IT-systemen

Elk IT-systeem heeft zijn eigen interface, met een specifieke terminologie en methodologie voor het uitvoeren van financiële transacties. Daarom kan een bepaalde term in een bepaalde taal in een bepaald systeem een andere betekenis hebben in een andere taal of systeem. Er kunnen zich dus problemen voordoen bij het plaatsen van orders.

2. Risico's per financieel instrument

In dit hoofdstuk beschrijven wij de kenmerken en risico's van de financiële instrumenten waarin Easyvest kan beleggen in het kader van haar beheer kan beleggen, namelijk trackers, en de financiële instrumenten die onderdeel uitmaken van deze trackers.

2.1 Trackers

2.1.1. Beschrijving

Een tracker is een op een beurs genoteerd beleggingsproduct dat de prestaties van een mandje activa volgt. Er zijn verschillende soorten trackers: beursindex trackers, sectortrackers, grondstoffentrackers, obligatie-index trackers, enz. Ze kunnen op elke beursdag worden verhandeld, net als aandelen.

Een tracker kan de volgende juridische vormen aannemen: als een fonds ("Exchange Traded Fund" of ETF), of in de vorm van een schuldinstrument, met inbegrip van trackers op grondstoffen zoals energie, olie of metalen ("Exchange Traded Notes" of ETN, en "Exchange Traded Commodities" of ETC).

Binnen de hierboven genoemde trackers belegt Easyvest alleen in ETF's trackers.

Opmerking: Naast traditionele ETF's die een index zo nauwkeurig mogelijk trachten te repliceren , zijn actieve ETF's ontstaan. Deze instrumenten streven ernaar beter te presteren dan een benchmark te overtreffen. Een outperformance is echter geen garantie. Sommige ETF's kunnen hun index verslaan hun index verslaan, maar ze kunnen het niet veel slechter doen. Per definitie zijn actieve ETF's geen trackers.

Aangezien u door te beleggen in een ETF-tracker belegt in een mandje van activa, kan dit minder risico inhouden dan beleggen in individuele financiële instrumenten. Het principe van een ETF-tracker staat in schril contrast met actief beheerde fondsen, waarbij de beheerder voortdurend de beste aandelen probeert te selecteren om een zo hoog mogelijk rendement te behalen. Dat is zeer kosten- en tijd tijdrovend. Daarom zijn de beheersvergoedingen over het algemeen een stuk lager voor ETF tracker dan voor traditionele fondsen.

Sommige ETF's trackers kunnen de prestatie van de index vermenigvuldigen (hefboomeffect) of de omkering van de indexbewegingen volgen (een zogenaamde bear tracker) met of zonder hefboomeffect. Dit houdt uiteraard meer risico's in.

De prijs van een ETF-tracker wordt hoofdzakelijk bepaald door de evolutie van de onderliggende index. Als de index stijgt, zal de waarde van de ETF-tracker ook stijgen. De prijs van de ETF-tracker hoeft echter niet noodzakelijk gelijk te zijn aan het niveau van de index. Dit komt omdat het geaccumuleerde dividend en de toegepaste beheerkosten ook worden meegenomen in de berekening van de koers van de ETF-tracker. Bovendien bepalen de koop- en verkooporders op de beurs ook bepalend voor de prijs. Hoe meer een specifieke ETF tracker wordt verhandeld, hoe kleiner de spread tussen de bied- en laatprijs zal zijn, en hoe dichter de prijs bij de prijs van de index zal blijven.

Om hun beleggingsdoelstellingen te verwezenlijken trachten de emittenten van ETF's trackers de index in kwestie fysiek of synthetisch na te bootsen.

Fysieke replicatie kan worden bereikt door de onderliggende index volledig te repliceren (de ETF-tracker belegt in alle indexcomponenten) of door gebruik te maken van een proces die bekend staat als 'optimalisatie'. Dit wordt gedaan wanneer de onderliggende index uit een zeer groot aantal bestanddelen bestaat, of effecten bevat die moeilijk te verhandelen zijn, of als meerdere indices worden gevolgd. In dit geval belegt de uitgever van de ETF-tracker alleen in een mandje van bestanddelen dat een representatief staal vormt in termen van risico en rendement. Daarom, bevat een ETF-tracker niet altijd exact dezelfde financiële instrumenten als de index die wordt gevolgd.

Een ETF-tracker kan ook synthetisch de rendementen van de onderliggende index. Wanneer dit gebeurt, sluit de emittent van de ETF-tracker een of meer swap(s) met een of meer tegenpartijen. De emittent van de ETF-tracker komt overeen om de swap emittent het rendement van een vooraf bepaalde korf van effecten te betalen, in ruil voor het rendement op de index. U krijgt dan het rendement op de gehele onderliggende index, maar de feitelijke belegging kan in heel andere effecten worden gedaan. Deze techniek wordt synthetische replicatie genoemd. Deze vorm van replicatie vermindert over het algemeen de kosten en de tracking error (afwijking van de index) maar verhoogt het tegenpartijrisico. Voor markten die niet gemakkelijk toegankelijk zijn, verdienen swapconstructies de voorkeur boven fysieke replicatie.

2.1.2. Algemene risico's

RisicoIs aanwezig

Prijsrisico

Ja, voornamelijk afhankelijk van de algemene ontwikkeling van de aandelenmarkt en de onderliggende beleggingen

Wisselkoersrisico

Ja, als de onderliggende beleggingen of de tracker niet genoteerd zijn in euro

Kredietrisico

Ja, vooral voor obligatie-index trackers

Liquiditeitsrisico

Ja, afhankelijk van het handelsvolume van de tracker en de liquiditeit van de onderliggende beleggingen

Renterisico

Ja, voor obligatie-index trackers en indirect voor aandelen-index trackers

Herbeleggingsrisico

Ja

Belastingrisico

Ja

Marktrisico

Ja

Inflatierisico

Ja

Geografische risico's

Ja, afhankelijk van de tracker

Complexiteitsrisico (MiFID)

Geen

2.1.3. Specifieke risico's

Afwijking van de index (volgfout)

De koers van een ETF-tracker kan afwijken van de gevolgde index als gevolg van volatiliteit of een gebrek aan liquiditeit.

Tegenpartijrisico

Er bestaat een tegenpartijrisico als de ETF-tracker ook derivaten koopt of contracten aangaat met andere partijen (swaps). Dit is vooral het geval voor ETF's die gebruik maken van synthetische replicatie. Tegenpartijrisico is het risico dat een partij zijn verplichtingen niet kan nakomen (bv. het niet teruggeven van geleende effecten). In het geval van synthetische ETF-trackers die aan de ICBE-normen voldoen, mag het tegenpartijrisico niet meer dan 10% van de intrinsieke waarde van het fonds.

2.2. Aandelen en aandeelbewijzen

2.2.1. Beschrijving

Een aandeel is een eigendomstitel die een deel van het geplaatste kapitaal van een vennootschap. Door een aandeel te kopen, wordt u eigenaar van een deel van de onderneming in kwestie. Dit betekent dat het rendement van uw investering afhangt van het succes (of falen) van de onderneming.

Als het bedrijf gezond is en winst maakt, dan deelt u delen in de koersstijging en eventueel in dividenduitkeringen. Maar als de onderneming in financiële moeilijkheden komt en marktdeelnemers denken dat het bedrijf moeite zal hebben om in de toekomst winst te maken, dan zal de koers dalen en ontvangt u mogelijk minder of geen dividenden. In het geval van faillissement kan de waarde van de aandelen tot nul dalen.

De prijs van een aandeel hangt af van zowel interne als externe factoren:

Als aandeelhouder heeft u onder meer het recht om te stemmen op de algemene vergadering (behalve in het geval van aandelen zonder stemrecht) en het recht op een deel van de liquidatiewaarde van de onderneming in geval van ontbinding (voor zover zolang er een liquidatiesaldo is).

De aandelen kunnen op naam of gedematerialiseerd worden geregistreerd.

Aandelen op naam worden gekenmerkt door hun inschrijving in het register van aandeelhouders van een vennootschap, op naam van de aandeelhouder. De overdracht aan derden geschiedt door een inschrijving van de overdracht in het register waarin de eigendomsoverdracht wordt geregistreerd. Deze vorm van overdracht is betrekkelijk ongebruikelijk.

Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op een effectenrekening op op naam van de aandeelhouder bij een instelling die daartoe bevoegd is. U kunt deze over het algemeen gemakkelijk verkopen, op elk moment en op elke dag. Dit is nog gemakkelijker voor aandelen van beursgenoteerde bedrijven.

Aandeelbewijzen zijn effecten die originele aandelen vertegenwoordigen en worden worden beheerd door een trustmaatschappij. Het certificaat volgt de waarde (prijs) van het onderliggende aandeel en levert hetzelfde rendement (dividend) op. Het belangrijkste verschil met een aandeel is dat een certificaat niet het recht geeft om te stemmen op de aandeelhoudersvergadering.

De risico's zijn in principe dezelfde als voor gewone aandelen.

2.2.2. Algemene risico's

RisicoIs aanwezig

Prijsrisico

Ja. Dit wordt bepaald door zowel het beleid van de onderneming als de macro-economische, micro-economische, en financiële context. Gunstige of ongunstige marktomstandigheden kunnen van invloed zijn op het instrument

Wisselkoersrisico

Ja, indien het aandeel niet in euro is genoteerd of indien de vennootschap haar zaken doet buiten de eurozone

Kredietrisico

Nee, aandelen zijn risicodragend kapitaal en geen schulden. Natuurlijk, aandelen kunnen sommige of alle van hun waarde verliezen in geval van faillissement

Liquiditeitsrisico

Ja, afhankelijk van het volume van de transacties in het aandeel en de free float. Hoe groter de marktkapitalisatie van de onderneming, hoe meer liquider de markt voor haar aandelen

Renterisico

Ja, afhankelijk van de aandelen en het investeringsklimaat. Over het algemeen heeft een heeft een stijging van de rentevoeten een negatieve invloed op de aandelenkoersen

Herbeleggingsrisico

Ja

Belastingrisico

Ja

Marktrisico

Ja

Inflatierisico

Ja

Geografische risico's

Ja

Risico van complexiteit

Geen

2.2.3. Specifieke risico's

Ondernemersrisico

Als mede-eigenaar van een bedrijf loopt u dezelfde risico's als iedere ondernemer: als tijden slecht zijn, deelt u in de verliezen. U kunt zelfs tot 100% van uw investering verliezen van uw investering verliezen als het bedrijf failliet gaat.

Dividendrisico

Er zijn geen garanties rond dividenduitkering. In geval van lage winsten of verliezen, kan het dividend worden verlaagd of zelfs geschrapt. Aan de andere kant, hebben sommige bedrijven een beleid om nooit dividend uit te keren.

2.3. Obligaties

2.3.1. Beschrijving

Een obligatie is een verhandelbaar instrument dat een schuld vertegenwoordigt, uitgegeven door overheden (staatsobligaties), supranationale instellingen (supranationale obligaties) of ondernemingen (bedrijfsobligaties). Als obligatiehouder heeft u een bewijs van deelneming in een langlopende lening (> 1 jaar) waarvoor u normaal gesproken periodieke rentebetalingen (coupons) ontvangt.

Een obligatie wordt altijd uitgegeven op de primaire markt. Dit is de markt waar nieuwe obligaties worden uitgegeven. U kunt alleen op een obligatie inschrijven tijdens de inschrijvingsperiode.

Een obligatie kan a pari (100% van de nominale waarde) worden uitgegeven, of hoger of lager om het rendement aan te passen aan de marktomstandigheden. Als u een obligatie wilt kopen na de inschrijvingsperiode, moet u naar de secundaire markt gaan, waar deze effecten vrij worden verhandeld. De liquiditeit ervan hangt onder meer af onder meer van de omvang van de emissie en van de emittent. De prijs van de transacties is afhankelijk van de rentebewegingen (de prijs ligt in principe onder de uitgifteprijs als de rente sinds de uitgiftedatum is gestegen en hoger in het geval hoger), en van eventuele wijzigingen in de solvabiliteit van de emittent sinds de uitgiftedatum.

Op de eindvervaldag wordt de obligatie terugbetaald tegen de vooraf vastgestelde prijs, meestal a pari (100% van de nominale waarde). Sommige obligaties kunnen eerder worden afgelost, meestal op initiatief van de emittent.

Er zijn verschillende vormen van obligaties: staatsobligaties, supranationale obligaties binnenlandse bedrijfsobligaties, achtergestelde obligaties, euro-obligaties, (omgekeerd) converteerbare obligaties, obligaties met variabele rente, eeuwigdurende obligaties. Omdat Easyvest niet niet rechtstreeks in obligaties belegt, is het niet nodig om deze apart details te beschrijven.

2.3.2. Algemene risico's

RisicoIs aanwezig

Prijsrisico

Ja, in geval van verkoop vóór de vervaldag en in geval van verslechtering van van de financiële situatie van de emittent. Voor converteerbare obligaties, in geval van van verkoop vóór de vervaldag en na conversie. Voor perpetuele obligaties is de prijs gevoelig voor de evolutie van de obligatiemarkt wegens de onbepaalde duur

Wisselkoersrisico

Ja, indien de obligatie niet in euro is uitgedrukt

Kredietrisico

Ja, afhankelijk van de kwaliteit van de emittent (rating). Achtergestelde schuld houdt een hoger risico in

Liquiditeitsrisico

Ja, afhankelijk van de grootte van de emissie, de transacties, het type emittent, en de valuta

Renterisico

Ja, afhankelijk van de resterende tijd tot de rijpheid. Hoe langer de resterende tijd tot de vervaldag, hoe groter het risico dat de rente zal stijgen en de waarde van de obligatie zal dalen

Herbeleggingsrisico

Ja

Belastingrisico

Ja

Marktrisico

Ja

Inflatierisico

Ja

Geografische risico's

Ja

Risico van complexiteit

Geen

2.3.3. Specifieke risico's

Insolventierisico

De emittent kan tijdelijk of permanent insolvabel zijn en niet langer in staat zijn rente te betalen of de lening terug te betalen, bijvoorbeeld als gevolg van een algemene neerwaartse trend in de economie, of door politieke gebeurtenissen. Indien de obligaties genoteerd zijn op de beurs kan dit ook een negatieve invloed hebben op hun beweging.

Dit risico is bijna onbestaande voor staatsobligaties uitgegeven door OESO-landen (staatsgarantie), voor obligaties uitgegeven door supranationale instellingen en in het algemeen ook voor emittenten met een "investment grade"-rating (ten minste BBB). Voor obligaties zonder investment grade is het risico van insolventie van de debiteur en dus het risico van niet-betaling hoger.

Risico van vervroegde aflossing

In sommige gevallen kan de emittent overgaan tot vervroegde aflossing van een lening. Bijvoorbeeld bijvoorbeeld als de rente daalt. Dit kan een negatief effect hebben op de rendementen.

Kredietrisico

Converteerbare obligaties zijn, net als gewone obligaties, blootgesteld aan kredietrisico. Maar dit risico is echter groter omdat converteerbare obligaties vaak achtergesteld zijn bij gewone obligaties.

Easyvest is een merk van EASYVEST NV, ondernemingsnummer 0631.809.696, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als vermogensbeheerder en verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te De Praeterestraat 2/4, 1000 Brussel, België. Copyright 2024 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico's in en kunnen tot verliezen leiden.