chat icon
Camille Van Vyve

Camille Van Vyve

16 Dec 2021
Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Wat gebeurt er met mijn bankrekeningen als ik overlijd?

Bij een overlijden worden alle rekeningen van de overledene geblokkeerd alsook die van de partner bij geval van gemeenschap van goederen – tot de rechtmatige erfgenamen met zekerheid kunnen bepaald worden. Om de ongemakken van deze situatie voor uw naasten zoveel mogelijk te beperken en te voorkomen dat het blijft aanslepen, kunt u vandaag actie ondernemen.

Wat gebeurt er met mijn bankrekeningen als ik overlijd?

Slapende tegoeden in België

In België "slaapt" meer dan 250 miljoen euro op ongebruikte rekeningen en zijn er enkele miljarden aan levensverzekeringen die nog niet geclaimd zijn. In veel gevallen is de eigenaar van de rekening of het verzekeringscontract overleden en hebben de erfgenamen zich niet gemeld.

Welke accounts worden geblokkeerd en waarom?

De financiële instelling blokkeert verschillende rekeningen tot er precies wordt bepaald wie de erfgenamen van de overledene zijn. Dit omvat alle rekeningen waarvan de overledene houder was, die van de partner als de overledene gehuwd is zonder huwelijkscontract of in gemeenschap van goederen, waarvan hij mede-eigenaar is, evenals alle levensverzekeringscontracten en kluizen op naam van de overledene.

Hoe moet men dringende uitgaven betalen nadat de rekeningen zijn geblokkeerd?

Om dringende uitgaven te dekken na een overlijden, kan de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner de helft van het geblokkeerde geld opvragen, met een maximum van 5.000 euro. Hiervoor moet men een verzoek moeten indienen bij de financiële instelling, die het geld vervolgens zal overboeken naar een gedeblokkeerde rekening. Evenzo heeft de bank in opdracht van de notaris of van de begunstigden de machtiging om over te gaan tot de betaling van bepaalde lopende schulden (huur of hypothecaire lening, rekeningen voor gas, water, elektriciteit, stookolie, enz.).

Hoe kan men de banrekeningen deblokkeren?

Om de rekeningen van de overledene volledig te deblokkeren, moet de financiële instelling officieel op de hoogte worden gebracht door de wettelijke erfgenamen. Deze moeten, afhankelijk van de situatie, ofwel een attest van erfrecht overleggen, afgegeven door de Dienst Patrimonium van de gemeente, ofwel een akte van erfrecht afgegeven door de notaris.

Attest van erfrecht vs. akte van erfrecht

Als het erfenisdossier geen bijzonderheden kent, d.w.z. dat er geen huwelijk of testament is, en geen minderjarige of wilsonbekwame erfgenaam, volstaat de voorlegging van attest van erfrecht om de rekeningen te deblokkeren. In alle andere gevallen is een erfrechtakte noodzakelijk.

Verspil geen tijd

Het blokkeren van rekeningen kan zowel in het wettelijk of gemeenschappelijk stelsel voor de langstlevende echtgenoot heel wat rompslomp met zich meebrengen, zeker in het geval wanneer er meerdere erfgenamen zijn : het verzoek tot liquidatie en sluiting van de rekeningen moet namelijk worden ondertekend door alle erfgenamen, die bij onenigheid een bepaalde tijd in beslag kunnen nemen. Als er geen manier is om deze procedure te vermijden, kunnen bepaalde eenvoudige maatregelen de vrijgave toch versnellen: vraag zo snel mogelijk de verklaring van erfrecht aan, zorg ervoor dat alle erfgenamen het verzoek tot sluiting en vereffening van de rekeningen ondertekenen, neem contact op met uw bankier zo vaak als nodig is om ze te deblokkeren.

Soms kan een verzekering handig zijn

Sommige verzekeringen kunnen sneller worden vrijgegeven dan rekeningen. Dit is het geval bij een ongevallenverzekering of een levensverzekering bij een aangewezen begunstigde. Wanneer de begunstigde is aangewezen, kan hij de verzekering in feite liquideren binnen een termijn die doorgaans korter is dan de vrijgave van de rekeningen. De vereffening van de verzekering vermijdt ook het verzamelen van de handtekeningen van alle erfgenamen. Het kan daarom verstandig zijn om een dergelijk contract te plannen om de liquiditeit sneller te herstellen.

Pas op voor slapende rekeningen

Een rekening wordt als slapend beschouwd als er gedurende ten minste 5 jaar geen enkele transactie met de rekening werd verricht en er tegelijkertijd geen contact heeft plaatsgevonden tussen de houder (of de begunstigde, bijvoorbeeld een erfgenaam) van de rekening en de financiële instelling. In dit geval maakt de instelling het geld over naar de Dienst Slapende Rekeningen. Indien er geen testament of ondersteunende documenten zijn achtergelaten door de overledene, kunt u een rekening erven waarvan u niet weet dat deze bestaat en die daarom het risico loopt een "slapende rekening" te worden. Het is mogelijk om online te controleren of u een dergelijk account heeft en zo ja, de uitbetaling ervan aan te vragen. Ga hiervoor naar de website https://financien.belgium.be/nl/betalingen/slapende-tegoeden.

Overweeg om uw rekeningen in een testament op te nemen

U kunt u misschien inbeelden dat de overdracht van uw tegoeden voor de erfgenamen een echte kopzorg kan zijn. Om hun leven gemakkelijker te maken en om rustig na te denken over uw eigen opvolging, kan het handig zijn om een testament op te stellen waarin u ook al uw rekeningen en bezittingen kunt vastleggen. Maar wees voorzichtig, leg dit testament niet in de kluis... want deze wordt ook geblokkeerd!

Hoe zit het met mijn Easyvest-accounts?

In overeenstemming met wat hierboven werd uitgelegd, leidt uw overlijden automatisch tot blokkering van uw Easyvest-rekeningen. De bewaarder van uw rekeningen zal op het uur van de dag van overlijden alle informatie die daarop betrekking heeft, doorgeven aan de belastingdienst, dat wil zeggen de waarde van de activa, de lopende rente en de verrichte maar niet geregistreerde verrichtingen.

Hoe kan ik ze overdragen?

Zodra de akte van erfrecht is ontvangen, kunnen uw erfgenamen de instructies voor de verdeling van de gelden doorgeven. Deze kunnen niet op de rekening van de overledene blijven staan en moeten ofwel worden overgedragen of geliquideerd. Bij een overdracht dienen één of meerdere andere rekeningen geopend te worden op naam van de begunstigde erfgenaam(en). Onze adviseurs helpen uw erfgenamen uiteraard bij deze stappen en kunnen u ook helpen bij het openen van rekeningen op naam van uw kinderen.

Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Note: Dit artikel werd geschreven toen Easyvest door de FSMA werd erkend en gereglementeerd als agent voor bank- en beleggingsdiensten.

Easyvest is een merk van EASYVEST NV, ondernemingsnummer 0631.809.696, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als vermogensbeheerder en verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te De Praeterestraat 2/4, 1000 Brussel, België. Copyright 2024 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico's in en kunnen tot verliezen leiden.