chat icon

Beleid en procedures inzake klachten van klanten

1. Inleiding

De onderneming is verplicht klachten van klanten te behandelen. Het beleid en de procedures voor de behandeling van klachten van particuliere klanten hebben betrekking op drie activiteiten: de interne behandeling van klachten, de behandeling van ombudsdossiers en de follow-up van geschillen.

2. Beleid

De onderneming hanteert de volgende principes voor de behandeling van klachten van particuliere klanten:

Commerciële afdeling in de frontlinie, Compliance Officer in de backlinie

Klachten worden in eerste instantie behandeld door de commerciële dienst, die het dossier te allen tijde kan overdragen aan de Compliance Officer. De Compliance Officer kan, op eigen gezag, de behandeling van een klacht overnemen.

Snelle afhandeling van de klacht

De onderneming stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de klacht van een klant zo snel mogelijk wordt behandeld en dat zo snel mogelijk een definitief antwoord wordt gegeven.

Systematische rapportage

Alle personeelsleden, ongeacht hun verantwoordelijkheden of deskundigheidsgebieden, maken systematisch melding van klachten.

Luisteren naar en begrijpen van de behoeften van de klant

Tijdens het hele proces van het behandelen van de klacht van de klant, zorgt het bedrijf ervoor dat de vraag en de behoeften van de klant achter de klacht zo goed mogelijk worden geïdentificeerd.

3. Procedures

3.1. Klachtenbehandeling

Notie van klacht

Een klacht is een schriftelijke verklaring van een klant of een persoon met vertegenwoordigingsbevoegdheid (bv. houder, medehouder, gevolmachtigde, advocaat) dat de klant niet tevreden is over de door de onderneming verleende diensten.

De onderneming beschouwt een eenvoudige vraag of verzoek om informatie (een dossier dat door de medewerker van de klantendienst moet worden behandeld) niet als een klacht.

De commerciële dienst is in de eerste plaats belast met de behandeling van klachten van klanten. Hij kan de nalevingsfunctionaris opdragen een klacht te behandelen. De Compliance Officer kan ook op eigen gezag de behandeling van een klacht overnemen.

Schriftelijke procedure

De klachtenprocedure is een schriftelijke procedure. De verkoopdienst zal dus alleen antwoorden op een brief, een fax of een e-mail (op voorwaarde dat het gebruikte e-mailadres het adres is dat in de klantenidentificatie is vermeld).

Formalisme

Klachten worden in een apart dossier bijgehouden waartoe de commerciële dienst en de Compliance Officer te allen tijde toegang hebben. De tabel voor het traceren van klachten wordt vervolgens door de commerciële dienst als volgt aangevuld:

Tabel velden

Uitleg

Klachtnummer

 

Status

 

Klantenrekening

 

Afdeling

 

Bedrijfsthema

 

MiFID-thema

 

Object

 

Datum van ontvangst van de klacht door het bedrijf

 

Datum van ontvangst van de klacht door de bemiddelingsdienst

 

Datum van verzending van ontvangstbevestiging aan klant

 

Datum verzonden naar klant

 

Besluit

 

Financiële gevolgen voor de onderneming

 

Opmerkingen

 

Suggestie voor verbetering

 

 

Deadlines

Zodra een klacht is ontvangen, zal de persoon die in de commerciële afdeling met de klacht is belast, deze onmiddellijk doorsturen naar de Compliance Officer, met bijvoeging van alle ontvangen informatie en documenten.

Bij de behandeling van een klacht moeten de volgende termijnen in acht worden genomen:

Behandeling van de klacht

De verschillende elementen die in aanmerking moeten worden genomen voor de juiste behandeling van een klacht zijn

De klachtenbeheerder van de commerciële dienst kan een beroep doen op andere diensten om de klacht klaar te maken voor behandeling (bv. hulp bij het definiëren van het probleem, het verzamelen van relevante documenten en bewijsstukken).

Hoewel de behandeling van een klacht over het algemeen niet de betrokkenheid van een bedrijfsjurist vereist, kan het bij sommige gevoelige klachten nodig zijn de bedrijfsjurist te raadplegen of zelfs een antwoord te geven.

De klachtenfunctionaris van de commerciële dienst beantwoordt de klachten op een duidelijke, eenvoudige en gemakkelijk te begrijpen manier.

Bewaring van klachtendossiers

Elk klachtendossier wordt afzonderlijk elektronisch opgeslagen in een bestand met alle klachten in het IT-systeem van de onderneming. In het bijzonder wordt een klacht geregistreerd en verwerkt via het object "Zaak".

3.2. Behandeling van zaken van de Ombudsman

De nalevingsfunctionaris is als enige bevoegd om zaken te behandelen die van de Ombudsman komen. Zaken afkomstig van de Ombudsman zijn enkel ontvankelijk indien er eerst een klacht over werd ingediend. Indien dit niet het geval is, schrijft de dienst aan de Ombudsman dat de zaak niet ontvankelijk is, met opgave van de reden.

De procedure voor de Ombudsman is een schriftelijke procedure, maar de Ombudsman kan telefonisch contact opnemen om enig punt in de zaak te verduidelijken.

Een "Ombudsman & Geschillen Bestand Rapport" bestand met de aan de Ombudsman voorgelegde dossiers of geschillen wordt ingevuld. Dit verslag is als volgt opgebouwd:

Een bestand verdwijnt alleen uit dit bestand wanneer het wordt gesloten.

De Ombudsman zal een antwoord ontvangen binnen één maand na ontvangst van het dossier.

Bijzondere aandacht wordt besteed aan de consistentie tussen (i) het antwoord dat naar de klant wordt gestuurd in het kader van de behandeling van zijn of haar klacht en (ii) het antwoord dat naar de Ombudsman moet worden gestuurd.

Hoewel de behandeling van een zaak van de Ombudsman over het algemeen geen beroep op de advocaten van het bedrijf vereist, kunnen sommige gevoelige zaken overleg met of een antwoord van de advocaten van het bedrijf vereisen.

Van de in dit verband uitgewisselde correspondentie wordt een elektronische versie bewaard.

3.3. Follow-up van geschillen

Geschillen worden opgevolgd in samenwerking met de advocaten van de onderneming (d.w.z. verschillende advocatenkantoren naargelang van het voorwerp van het geschil).

Zodra een dagvaarding is ontvangen, wordt onmiddellijk een e-mail gestuurd naar de advocaten van de onderneming met als bijlage de dagvaarding, alsmede alle nuttige bewijsstukken en documenten, maar ook alle informatie die nuttig is om de zaak te begrijpen.

Deadlines voor afronding en hoorzittingen worden aangegeven zowel in de relevante sectie van het "Ombudsman & Geschillendossiers Verslag" als in de kalender van de zaakvoerder van het bedrijf.

De casemanager van het bedrijf zorgt samen met de advocaat voor consistentie tussen (i) alle correspondentie die is uitgewisseld in de context van een klacht / eerdere zaak voor de Ombudsman en (ii) de stukken die moeten worden opgesteld in de context van het geschil.

3.4. Melding

Rapporterende interne

De klachtenfunctionaris van de commerciële afdeling brengt maandelijks schriftelijk intern verslag uit aan de Compliance Officer.

De Compliance Officer brengt elk kwartaal verslag uit aan het Directiecomité.

Rapportage extern

De Compliance Officer rapporteert aan de FSMA. Dit verslag heeft betrekking op MiFID-klachten en moet elk jaar tegen 30 juni aan de FSMA worden overgemaakt, met inbegrip van de gegevens per 31 december van het voorgaande jaar.

3.5. Samenwerking met de risicofunctie en interne audit

Om zoveel mogelijk te leren uit de klachtendossiers, stelt de Compliance Officer zijn verslagen ter beschikking van het Directiecomité, de Raad van Bestuur en de Interne Auditeur.

3.6. Rapportage brieven van advocaten

Aan het begin van het jaar moet de Compliance Officer contact opnemen met alle advocaten die de belangen van de vennootschap verdedigen om een "reporting letter" te vragen, d.w.z. een brief waarin de advocaten voor elke zaak een korte beschrijving geven van de huidige stand van het geschil, de betrokken bedragen en de redenen voor de actie, een schatting van de waarschijnlijke uitkomst van de zaak en de financiële belangen ervan, alsook alle andere informatie die van invloed kan zijn op de financiële situatie van de vennootschap.

3.7. Wijziging en bijwerking

Het Directiecomité behoudt zich het recht voor het beleid en de procedures inzake klachten van retailklanten bij te werken overeenkomstig de wettelijke voorschriften.

3.8. Toezicht op de naleving van beleid en procedures

De nalevingsfunctionaris is verantwoordelijk voor de handhaving van dit beleid en de toepassing van deze procedures binnen de onderneming.

 

Easyvest is een merk van EASYVEST NV, ondernemingsnummer 0631.809.696, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als vermogensbeheerder en verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te De Praeterestraat 2/4, 1000 Brussel, België. Copyright 2024 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico's in en kunnen tot verliezen leiden.