chat icon

Beleid en procedures voor de indeling van klanten

1. Inleiding

De MiFID-verordening voorziet in drie categorieën klanten: niet-professionele klanten, professionele klanten of in aanmerking komende tegenpartijen. In de praktijk werkt de onderneming momenteel alleen met particuliere klanten, d.w.z. klanten die geacht worden over minder financiële kennis en bekwaamheid te beschikken dan een beroepsbeoefenaar en die de onderneming derhalve beter moet beschermen door meer informatie, voorlichting en ondersteuning te bieden. Het doel van de onderneming is de retail-klant tegen zichzelf te beschermen.

2. Beleid

Het beleid van de onderneming is erop gericht alleen particuliere klanten te accepteren. Als zodanig voert de onderneming beleidsmaatregelen en procedures uit die gericht zijn op een hoog niveau van bescherming van deze klanten. In het bijzonder, het bedrijf :

  1. De geschiktheid van een belegging beoordelen op basis van de ervaring, kennis, beleggingsdoelstelling, financiële situatie, beleggingshorizon en risicobereidheid van de klant;

  2. Verwerkt orders van klanten en voert deze uit op een eerlijke en optimale manier, in overeenstemming met de beginselen van optimale selectie en uitvoering;

  3. op transparante, volledige en duidelijke wijze aan de klant meedeelt wat zijn honorariumstructuur is, met inbegrip van eventuele van derden ontvangen inducements;

  4. Op een volledige, beknopte, waarheidsgetrouwe, duidelijke en periodieke manier verslag uitbrengen aan de klant over de prestaties en de status van zijn portefeuille.

Voor elk van de bovengenoemde punten is een afzonderlijk beleid en procedures aan het accreditatiedossier gehecht (zie bijvoorbeeld het "Beleid en procedures inzake geschiktheid" waarin punt i) nader wordt uitgewerkt).

Wanneer een professionele klant of in aanmerking komende tegenpartij naar de onderneming komt, zal deze standaard worden behandeld als een niet-professionele klant, d.w.z. met een verhoogd niveau van zorgvuldigheid en toewijding. Indien dit conservatieve beleid en de bijbehorende procedures ongeschikt worden bevonden, bijvoorbeeld te belastend voor een beroepsbeoefenaar, dient het Comité Nieuwe Producten en Diensten te overwegen of dit beleid dienovereenkomstig moet worden aangepast.

3. Procedures

Elke klant van de onderneming wordt geacht een niet-professionele klant te zijn en wordt daarvan in kennis gesteld in het contract voor portefeuillebeheer (en in het voorstel voor het contract).

Indien een professionele klant of een in aanmerking komende tegenpartij gebruik wenst te maken van de vermogensbeheerdienst van de onderneming, stelt de onderneming de klant ervan in kennis dat :

Indien een contract wordt gesloten, wordt de professionele klant of in aanmerking komende tegenpartij die daarom heeft verzocht, door de onderneming behandeld als een niet-professionele klant.

Indien de onderneming ooit professionele klanten of in aanmerking komende tegenpartijen bedient en hen als zodanig behandelt, zal een veld "MiFID-cliëntcategorie" aan de databank worden toegevoegd. Dit veld kan drie waarden aannemen: detailhandel , professioneel of in aanmerking komende tegenpartij . Momenteel beschouwt de onderneming bij het verlenen van haar diensten al haar klanten als particuliere klanten.

3.1. Toezicht op de naleving van beleid en procedures

De nalevingsfunctionaris is verantwoordelijk voor de handhaving van dit beleid en de toepassing van deze procedures binnen de onderneming.

Easyvest is een merk van EASYVEST NV, ondernemingsnummer 0631.809.696, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als vermogensbeheerder en verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te De Praeterestraat 2/4, 1000 Brussel, België. Copyright 2024 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico's in en kunnen tot verliezen leiden.