chat icon

Beleid inzake duurzaamheidsrisico's

Inleiding: missie en doelstelling van Easyvest

Dit informatiebeleid legt uit hoe Easyvest duurzaamheid integreert in haar beleggingsbeleid en in haar dienstverlening op het gebied van portefeuillebeheer.

Het behoud van economische, ecologische en sociale hulpbronnen is een voorwaarde voor een gezonde economie en het genereren van aantrekkelijke rendementen in de toekomst. Wij ondersteunen van harte de verandering in de beleggingssector: de verschuiving van vermogensvorming naar het creëren van welvaart en welzijn.

De missie van Easyvest is om haar klanten in staat te stellen hun financiële doelen te bereiken door middel van beleggingsoplossingen voor de korte, middellange en lange termijn. Duurzame ontwikkeling is essentieel om aan deze verplichting te voldoen. Wij zijn ervan overtuigd dat de bedrijven waarin wij beleggen en die duurzaam ondernemen, een concurrentievoordeel hebben en beter presteren op de lange termijn. Wij geloven ook dat duurzaamheid de kracht heeft om positieve economische, ecologische en sociale veranderingen teweeg te brengen.

De Verordening (EU) 2019/2088 inzake duurzaamheidsgerelateerde informatieverschaffing in de financiële sector (hierna de "SFDR") vereist dat Easyvest transparant is over de overweging van negatieve effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren.

Easyvest's benadering van duurzaam en verantwoord beleggen moet worden geanalyseerd in het licht van haar activiteiten en bijzonderheden.

Sociaal verantwoordelijke beleggingsbenaderingen

In het algemeen zijn er twee hoofdcategorieën van strategieën voor sociaal verantwoordelijke investeringen: de zogenaamde "uitsluitingsstrategieën" of "activistische strategieën".

Een exclusionaire strategie bestaat erin bepaalde activiteitensectoren uit te sluiten op basis van milieu-, sociale of governancecriteria, d.w.z. de zogenaamde "ESG-criteria". Dit soort strategie kan op verschillende manieren worden toegepast:

Easyvest's beleggingsprincipes

Easyvest gebruikt een bewezen beleggingsmethodologie om uw geld te laten groeien. Deze methodologie is niet gericht op het selecteren van een beperkt aantal specifieke aandelen en probeert niet om de markt te verslaan. Het volgt simpelweg de markt, negeert de voorspellingen van financiële goeroes en richt zich op de groei van uw geld op de lange termijn. Deze benadering is eenvoudig, beproefd en conservatief. Het is niet sexy, maar op de lange termijn is het uiterst effectief.

Deze methode is gebaseerd op de moderne portefeuilletheorie van de Nobelprijswinnende econoom Harry Markowitz. Ze werd ontwikkeld door Matthieu Remy, medeoprichter van Easyvest, aan de Harvard Business School met de hulp van wereldberoemde financiële experts.

Als het gaat om beleggen op de aandelenmarkt, zijn wij van mening dat het uiterst moeilijk is om het gemiddelde marktrendement op de lange termijn te verslaan. In plaats van middelen te besteden aan het zoeken naar het "juiste" aandeel, geven wij er de voorkeur aan om gediversifieerde aandelen- en obligatiefondsen te kopen die de trend van de algemene aandelenmarkt volgen.

De portefeuille van Easyvest wordt uitsluitend beheerd door trackers, d.w.z. beleggingsfondsen die de specifieke eigenschap hebben de prestatie van een beursindex te volgen door te beleggen in het aandelenpakket van aandelen en/of obligaties waaruit de index is samengesteld.

Honderden, zo niet duizenden trackers zijn beschikbaar op de financiële markten. Om te selecteren welke trackers in uw portefeuille worden opgenomen, hanteert Easyvest een groot aantal criteria:

Easyvest's integratie van duurzaamheidsrisico's in het beleggingsbeleid investeringsbeleid, mitigatie- en controlemaatregelen

Artikel 2 van de SFDR definieert duurzaamheidsrisico als "een gebeurtenis of omstandigheid op het gebied van milieu, maatschappij of goed bestuur die, indien hij zich voordoet, een feitelijk of potentieel wezenlijk negatief effect kan hebben op de waarde van de belegging".

Ten eerste, als een algemene risicobeperker gelooft Easyvest dat de beste manier om duurzaamheidsrisico's te beperken is om portefeuilles breed te diversifiëren. Dit is precies wat Easyvest doet door te beleggen in gediversifieerde trackers.

Daarnaast ziet Easyvest erop toe dat de tracker fondsbeheerders waarin zij belegt zich actief inzetten voor de naleving van internationale milieueisen, sociaal bewustzijn en goed bestuur. Easyvest controleert bijvoorbeeld of de beheerders het Global Compact van de Verenigde Naties en de Principles for Sustainable Investment van de Verenigde Naties hebben ondertekend.

Tot slot controleert Easyvest het engagement op het vlak van duurzaamheid. Concreet controleert Easyvest of tracker fondsbeheerders actief over duurzaamheidskwesties in gesprek gaan met de bedrijven waarin zij beleggen en gebruik maken van hun stemrecht op algemene vergaderingen. Deze fondsbeheerders brengen jaarlijks verslag uit over deze betrokkenheid en soms op ad-hocbasis. Waar nodig kunnen wij de fondsbeheerders vragen naar hun concrete inzet voor duurzaamheid.

Deze verschillende controles worden uitgevoerd (i) op het moment dat de fondsen worden geselecteerd en (ii) als onderdeel van hun jaarlijkse monitoring.

Zo heeft het wereldwijde aandelenfonds waarin Easyvest belegt per 28 maart 2022 een algemene rating van 7/10 van Refinitiv, een onafhankelijk ESG-ratingbureau. Daarnaast rapporteert de eindbeheerder van dit fonds, State Street, regelmatig over hoe het zijn maatschappelijk verantwoord activisme uitvoert. In mei 2021 stemde State Street bijvoorbeeld voor de benoeming van twee bestuurders in de raad van bestuur van Exxon Mobil, een grote oliemaatschappij, die als missie heeft om de overgang naar duurzamere energiebronnen te waarborgen.

Wijziging en actualisering

Het Directiecomité gaat jaarlijks na of dit beleid moet worden bijgewerkt.

Toezicht op de naleving van dit beleid

De Risk Manager is verantwoordelijk voor de handhaving van dit beleid binnen de onderneming.
Easyvest is een merk van EASYVEST NV, ondernemingsnummer 0631.809.696, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als vermogensbeheerder en verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te De Praeterestraat 2/4, 1000 Brussel, België. Copyright 2024 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico's in en kunnen tot verliezen leiden.