chat icon

Beleid van beste uitvoering van Easyvest

1. Inleiding

Easyvest voert in het kader van haar portefeuillebeheer transacties uit in financiële instrumenten om de portefeuilles van haar klanten samen te stellen en te beheren. Deze transacties, of "orders", moeten op een optimale manier worden uitgevoerd, d.w.z. het beste resultaat voor de klant nastreven op het vlak van transactieprijs, kosten, waarschijnlijkheid van uitvoering, en afwikkeling. Het volgende document beschrijft hoe Easyvest deze optimale uitvoering verzekert.

2. Beleid

Easyvest hanteert de volgende uitgangspunten als beleid voor de optimale uitvoering van orders van cliënten in portefeuillebeheer:

 1. Strategie: uitbesteding van orderuitvoering in RTO

  Easyvest geeft de orders die zij wenst uit te voeren in portefeuille beheer door aan één (of meer) gereglementeerde ondernemingen waarmee zij samenwerkt en de uitvoering van de orders uitbesteedt. Dit wordt bekend als een "RTO" dienst voor Receipt and Transmission of Orders (Ontvangst en Transmissie van Orders) uitgevoerd door een andere gereglementeerde onderneming. Het is dus aan deze derde onderneming om ervoor te zorgen dat de beste selectie en beste uitvoering van de orders verzekert is. Niettemin controleert Easyvest dat deze verplichtingen worden nagekomen.

 2. Orders uitsluitend op trackers op Euronext

  Easyvest werkt alleen met trackers die verhandeld worden op de gereglementeerde markt Euronext. Deze keuze is enerzijds ingegeven door de beleggingsstrategie van Easyvest, en anderzijds om Easyvest haar prijsbeleid te kunnen waarborgen. Easyvest zorgt ervoor dat de trackers die zij selecteert voldoende marktmakers en hebben een lage verspreiden in normale tijden.

 3. Toegang tot real-time diepte

  Easyvest eist van haar orderuitvoerders dat zij haar toegang verschaffen tot real-time bied/laat prijs/hoeveelheid informatie, zodat het koop- en verkooporders kan doorgeven op het moment dat het het meest geschikt acht, hetzij tegen de marktprijs hetzij tegen een limietprijs.

 4. Geaggregeerde orders

  Easyvest mag, binnen de door de regelgeving gestelde grenzen de markt samengevoegde orders doorgeven, d.w.z. koop- of verkooporders die het in één keer aan de markt doorgeeft voor één enkele uitvoering, maar die in feite voor verschillende cliënten zijn bestemd. Dit wordt gedaan om de makelaarskosten provisies per portefeuille te verminderen en zo de langetermijnprestaties van cliënten te verbeteren. Easyvest zorgt ervoor dat er voldoende diepte op de markt is voor elke order en voorziet in een procedure voor de toewijzing van cliënten indien een order slechts gedeeltelijk is gevuld. passeert.

 5. Toezicht op de optimale uitvoering en actualisering van dit beleid

  Easyvest houdt toezicht op de prestaties van de beste uitvoering. Indien de uitvoering suboptimaal blijkt te zijn, herziet Easyvest dit beleid en haar procedures.

3. Procedures

Easyvest volgt de volgende procedures voor de uitvoering van haar best execution beleid in het kader van het portefeuillebeheer.

3.1. Financiële instrumenten, plaatsen van uitvoering en uitvoeringsstrategie

Easyvest houdt een tabel bij van de financiële instrumenten die worden beheerd, de plaatsen waar ze worden verwerkt, de tussenpersonen die deze verwerking en de criteria die worden gebruikt om een order optimaal uit te voeren manier uit te voeren.

Verwerkt instrument

Plaats van uitvoering

Uitvoeringsstrategie

Uitvoeringscriteria

Trackers

Euronext gereglementeerde markt

RTO via orderuitvoerder(s) in samenwerking met Easyvest

Prijs, bid ask spread, diepte, kosten, aantal market makers, snelheid van uitvoering

 

De mechanismen voor de selectie van onderaannemers voor de uitvoering van opdrachten is het onderwerp van een ander document in het accreditatiedossier (zie 3.15 Beleid en procedures voor de selectie van de uitvoerders met wie Easyvest zal zal samenwerken).

Deze onderaannemers zijn gereguleerde bedrijven die ook onderworpen zijn aan hun eigen beleid en procedures inzake optimale uitvoering. Easyvest vertrouwt op de procedures van deze onderaannemers en ziet erop toe dat deze toereikend zijn.

De Figuur 1: Schema van de verzending en de uitvoering van een order toont het verloop van de uitvoering van een order op een tracker met de orderuitvoerder die samenwerkt met Easyvest.

Schéma de transmission et d'exécution d'un ordre

Figuur 1 Schema van de verzending en uitvoering van een order

3.2. Beste selectie

Easyvest gebruikt de wet van vraag en aanbod, die geldt op een gereglementeerde markt zoals Euronext, om de beste orderuitvoerder te selecteren. Immers, op een tracker bieden market makers een koop- of verkoopprijs voor een bepaalde hoeveelheid trackers. Het order dat wordt geplaatst is degene die de beste prijs biedt voor de koper of verkoper. De wet van de markt leidt de facto voor de beste selectie.

3.3. Plaatsing van de bestelling

De afdeling beheer van Easyvest geeft de orders door aan de order uitvoerders. De procedure voor een beursorder op een portefeuille is als volgt als volgt:

 1. Herberekening van het evenwicht

  De beheersdienst berekent de herbalancering en de nodige transacties op een portefeuille door te klikken op de "Herbalanceren" te klikken in het detailscherm van een portefeuille. Dit opent een programma dat de toewijzingen berekent voor de beheerstrategie van Easyvest. Het programma selecteert de specifieke financiële instrumenten - die moeten worden verwerkt overeenkomstig haar beheerbeleid en modelportefeuilles - evenals de plaats van uitvoering.

 2. Spreidings- en diepteregeling

  Vanuit dit programma (kan het personeelslid dat op het punt staat een order door te geven) de spread controleren, die klein moet zijn (idealiter minder dan 0,5%), en de diepte van de markt, die groot genoeg moet zijn om de gevraagde hoeveelheid aan te bieden voor koop of verkoop en om de kans te maximaliseren dat de order wordt uitgevoerd. Deze gegevens worden verstrekt door een (near-)real time integratie tussen het IT-systeem van Easyvest en dat van de uitvoerder.

 3. Het plaatsen van een limiet

  Als de spread te groot is, de diepte te laag of de volatiliteit te hoog is, kan het personeelslid het order met een limietprijs plaatsen om om het risico te beperken dat de gemiddelde uitvoeringsprijs te ver afwijkt van de intrinsieke waarde van de onderliggende waarde van het verhandelde instrument.

 4. Bevestiging van de bestelling

  Zodra de bestelling(en) correct is (zijn) gesimuleerd en ingesteld, drukt het personeelslid medewerker op de knop "Uitvoeren". Het programma toont een overzicht van de geplande transacties en vraagt het personeelslid om nogmaals te valideren.

 5. Verzending van de beschikking

  Na validatie in het IT-systeem van Easyvest wordt het order automatisch verbonden met het IT-systeem van de orderuitvoerder, die op zijn beurt de order op de markt plaatst voor uitvoering.

 6. Toezicht op de uitvoering van orders

  Het personeelslid volgt de voortgang van de bestelling in het toewijzingsprogramma, dat gegevens ontvangt van het IT-systeem van haar orderuitvoerder. Bijvoorbeeld, het personeelslid dat een order plaatst met een prijslimiet ziet haar orderblok en de gevraagde prijslimiet in het markt diepteboek. Het personeelslid wordt ook geïnformeerd wanneer de order is geplaatst.

 7. Mogelijke aanpassing van de bestelling

  Indien een order met een limietkoers niet wordt uitgevoerd (d.w.z. dat de limietkoers prijs te ver verwijderd is van de marktprijs), kan het personeelslid de order bijwerken door hem volledig te annuleren of door de limietprijs aan te passen prijs aan te passen om deze dichter bij de marktprijs te brengen.

 8. Archivering van de bestelbon

  Easyvest archiveert de bestelbon in haar IT-systeem voor referentie. Deze slip is een kopie van de verstrekte informatie en wordt door de uitvoerder in zijn eigen IT-systeem.

 9. Rapportering aan de cliënt

  De gearchiveerde slip wordt onmiddellijk beschikbaar gesteld aan de klant in haar web app of mobiele app, evenals in de rapporten die haar worden verstrekt. Zoals Easyvest ten minste de volgende informatie op deze bonnen: klantreferentie, overbrengende medewerker, datum en tijdstip van de transactie, soort order (bijv. tegen marktprijs, limiet prijs), plaats van uitvoering, richting van de transactie (d.w.z. aankoop of verkoop), hoeveelheid, prijs, brutobedrag, provisies, belastingen, nettobedrag.

3.4. Geaggregeerde bestelling

De afdeling beheer, binnen de verkoopafdeling van Easyvest, kan bulkorders plaatsen op de portefeuilles in beheer om de bemiddelingskosten te verminderen en haar prijsbeleid te waarborgen.

De bundelingsprocedure van Easyvest werkt als volgt. Deze procedure zorgt ervoor dat de naleving van de reglementaire vereisten, namelijk dat de bundeling de ene cliënt niet benadeelt ten opzichte van de andere, dat de cliënt op de hoogte wordt gebracht van dit bundelingsbeleid en dat Easyvest een mechanisme hanteert om toewijzen aan de cliënt wanneer een order niet volledig wordt uitgevoerd:

 1. Twee opname-intervallen per dag: één 's morgens en één 's middags middag

  Easyvest kan tweemaal per dag samengevoegde orders naar de markt sturen. Eenmaal in de s ochtends, rond 10 uur, kort na de opening van Euronext. Een tweede keer in de de namiddag, rond 16u, na de opening van de Amerikaanse markt, wat de prijs van de gebruikte trackers kan beïnvloeden. Deze vensters zijn optioneel: Easyvest is niet verplicht ze te gebruiken. Voor Als het aantal transacties bijvoorbeeld te laag is, kan de afdeling besluiten om deze transacties in het volgende groeperings venster.

 2. Samenstelling van het orderboek

  De afdeling beheer stelt het aan- en verkoop herbalanceringsboek samen voor alle portefeuilles van de klanten. Dit boek wordt gegenereerd door Easyvest's asset allocatie programma. Het boek is een lijst van uit te voeren transacties verrichtingen, gegroepeerd per financieel instrument en per type verrichting (aankoop of verkoop). Deze lijst bevat het totaal aantal uit te voeren transacties uit te voeren transacties en de uitsplitsing per cliëntenportefeuille.

 3. Randomisatie van de prioriteit van elke portefeuille

  Easyvest implementeert een mechanisme voor het prioriteren van de toewijzing van orders aan cliënten die op de markt worden uitgevoerd. Om dit te doen, sorteert Easyvest willekeurig de portefeuilles van cliënten in het orderboek. Concreet Concreet gebruikt het rebalancing IT-programma van Easyvest een klassiek randomisatiealgoritme om de prioriteit van portefeuilles te bepalen. Indien het orderboek niet volledig wordt uitgevoerd, wordt het randomisatieproces opnieuw toegepast in het volgende venster voor het verzenden van gegroepeerde orders. In het bijzonder wordt het orderboek volledig opnieuw gerandomiseerd, met als gevolg dat de prioriteitsvolgorde van een de prioriteitsvolgorde van een cliënt bij elk openingsvenster opnieuw wordt vastgesteld.

 4. Plaatsing van een limiet

  Easyvest zorgt ervoor dat limietorders worden geplaatst wanneer de orderhoeveelheden groter zijn dan de onmiddellijke diepte van de markt. Het doel is dat de verspreiden tussen de aan- en verkoopprijs mag niet meer bedragen dan +/- 0,5% op een aandelentracker tracker en +/-0,3% op een obligatietracker.

 5. Overhandiging van het boek aan de executeur

  Easyvest geeft het orderboek door aan de orderuitvoerder, inclusief de prioritaire verdeelsleutel voor elke cliënt, zodat de uitvoerder de orders kan uitsplitsen die in elke portefeuille worden uitgevoerd.

 6. Volg stappen 2 tot 9 van een enkele bestelling

  Het personeelslid volgt dezelfde procedures voor de uitvoering van een gebundelde order als voor een afzonderlijke order.

3.5. Andere procedures

Daarnaast hanteert Easyvest de volgende procedures voor de uitvoering van orders:

 1. Mededeling aan de cliënt

  Easyvest informeert de cliënt over haar beleid en procedures inzake optimale uitvoering in haar overeenkomst voor portefeuillebeheer. In het bijzonder wijst zij op haar orderbundelingsbeleid en vestigt de aandacht op het feit dat een onmiddellijke order tegen de marktprijs wordt geplaatst, terwijl een limietorder een kans op niet-uitvoering heeft. Meer informatie over dit beleid is beschikbaar voor de cliënt op verzoek. Easyvest verbindt zich ertoe de cliënt de gegevens van uitgevoerde orders.

 2. Opleiding van personeel

  De personeelsleden van de portefeuillebeheerfunctie worden opgeleid in het beleid en in de juiste toepassing van de procedures voor orderuitvoering.

 3. Toezicht op de kwaliteit van de uitvoering

  De portefeuillebeheerfunctie en de afdeling risicobeheer controleren jaarlijks gezamenlijk de effectieve volgfout waargenomen op de trackers in de portefeuille. Zij controleren ook jaarlijks dat de spread gemiddeld genomen steeds aanvaardbaar is geweest, d.w.z. minder dan 0,5% voor een aandelentracker en minder dan 0,3% voor een obligatietracker. Ten slotte, evalueren ze jaarlijks de relevantie van de aanbevolen trackers in de modelportefeuilles vanuit het oogpunt van de beste uitvoering

 4. Periodieke herziening

  Dit beleid en deze procedures worden jaarlijks geëvalueerd en, indien nodig , door het Directiecomité op basis van analyse en aanbevelingen van de afdelingen portefeuillebeheer en risicobeheer afdelingen.

3.6. Toezicht op de naleving van beleid en procedures

De Risk Manager is verantwoordelijk voor de handhaving van dit beleid en de implementatie deze procedures binnen Easyvest.

 

Easyvest is een merk van EASYVEST NV, ondernemingsnummer 0631.809.696, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als vermogensbeheerder en verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te De Praeterestraat 2/4, 1000 Brussel, België. Copyright 2024 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico's in en kunnen tot verliezen leiden.