chat icon

Belangenconflictenbeleid

Wat is ons algemeen beleid inzake belangenconflicten? Concrete belangenconflicten die zich voordoen, worden gerapporteerd aan het management van de onderneming en aan de persoon die verantwoordelijk is om belangenconflicten te beheren en op te volgen.
Het management van de vennootschap kan de volgende twee soorten beheersmaatregelen nemen om belangenconflicten te voorkomen:

  1. individueel toezicht houden op degenen wiens hoofdtaak een verhoogd risico op belangenconflicten inhoudt;
  2. beloningsregelingen voor werknemers opzetten die belangenconflicten ontmoedigen.

We gaan systematisch na of het belangenconflict ons niet belet om getrouw, eerlijk en professioneel te handelen. Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om de levering van diensten te weigeren of stop te zetten als het van mening is dat het niet kan tussenkomen vanwege een belangenconflict.
In het algemeen hanteert de onderneming de volgende principes als beleid om belangenconflicten te voorkomen:

Easyvest is een merk van EASYVEST NV, ondernemingsnummer 0631.809.696, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als vermogensbeheerder en verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te De Praeterestraat 2/4, 1000 Brussel, België. Copyright 2024 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico's in en kunnen tot verliezen leiden.