chat icon
Camille Van Vyve

Camille Van Vyve

16 Oct 2023
Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

De liquidatiereserve, interessant om cash uit uw bedrijf te halen

De liquidatiereserve biedt onder bepaalde voorwaarden een fiscaal voordelige optie om geld uit uw onderneming te halen. Bovendien belet niets u om dit geld te investeren! Om maximaal te profiteren van deze regeling is het echter essentieel om goed op de hoogte te zijn van de geldende regels. In deze blog vindt u ook een gratis tool om uw persoonlijke situatie te simuleren.

Een man krijgt geld terug dat uit zijn bedrijf is gehaald.

Wat houdt de liquidatiereserve in?

De liquidatiereserve is een kasreserve die kan worden opgebouwd door bepaalde Belgische vennootschappen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting. Deze reserve wordt gevoed door winsten die niet als dividenden aan de aandeelhouders zijn uitgekeerd. Door een initiële storting van 10% vrijwaart de liquidatiereserve van latere belastingen bij de vereffening van de vennootschap.

Waarom een liquidatiereserve opbouwen?

In 2015 werd de roerende voorheffing op de liquidatiebonus verhoogd van 10% naar 25%. Tot die tijd beschouwden veel ondernemers hun bedrijf als een soort 'spaarpot' voor hun pensioen. Om deze belastingverhoging te compenseren, werd de liquidatiereserve geïntroduceerd als een alternatieve regeling met vergelijkbare voordelen. Het doel is om bedrijfsleiders aan te moedigen overtollige cash opzij te zetten en later te profiteren van fiscale voordelen bij de vereffening van het bedrijf of bij uitkering van dividend.

Wie kan een liquidatiereserve opbouwen?

De liquidatiereserve is een fiscale stimulans voor "kleine vennootschappen" in België. Een kleine vennootschap is een vennootschap die op de balansdatum van het laatste en voorlaatste afgesloten boekjaar niet meer dan één van de volgende limieten overschrijdt:

  1. Gemiddeld 50 werknemers per jaar in dienst.
  2. Jaarlijkse omzet van 9 miljoen euro, exclusief btw.
  3. Balanstotaal van 4,5 miljoen euro.

Het is dus mogelijk om één criterium te overschrijden zonder de status van "kleine onderneming" te verliezen, of zelfs twee criteria gedurende twee boekjaren (maar niet gedurende drie boekjaren).

Hoe bouwt u een liquidatiereserve op?

Om een liquidatiereserve op te bouwen, moet de in aanmerking komende vennootschap:

  1. Onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting en winsten hebben behaald die niet eerder werden overgedragen naar de liquidatiereserve.
  2. Beslissen om een liquidatiereserve aan te leggen uiterlijk op de gewone algemene vergadering.
  3. Een bijlage toevoegen bij de aangifte vennootschapsbelasting met het bedrag van de aangelegde liquidatiereserve en, indien van toepassing, eerdere toewijzingen.
  4. De afzonderlijke bijdrage van 10% betalen, tegelijk met de vennootschapsbelasting. Deze betaling moet door de vennootschap zelf worden gedaan en is niet aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting.

Hoe berekent u de liquidatiereserve?

Om het maximale bedrag te bepalen dat aan de liquidatiereserve kan worden toegevoegd, deelt u de te bestemmen nettowinst door 1,10 om de afzonderlijke bijdrage van 10% te berekenen. Bijvoorbeeld, als de nettowinst van uw bedrijf voor het jaar t €110.000 bedraagt, zal het maximale bedrag dat aan de liquidatiereserve kan worden toegevoegd 110.000/1,10 = €100.000 zijn. De eigen bijdrage bedraagt ​​in dit geval €10.000.

Voorwaarden uitkering liquidatiereserve

Afhankelijk van de omstandigheden waarin de reserve wordt verdeeld, zijn verschillende scenario’s mogelijk. We hebben hier drie verschillende scenario’s geïdentificeerd.

1. Uitkering na vereffening van de vennootschap

Een "liquidatiebonus" is een betaling aan aandeelhouders wanneer een bedrijf zijn activa liquideert. Zodra de schulden zijn afbetaald, worden de opbrengsten verdeeld onder de aandeelhouders. De liquidatiebonus is in principe onderworpen aan een roerende voorheffing van 30% als de begunstigde een natuurlijke persoon is. Deel van de liquidatiebonus afkomstig uit de liquidatiereserve, waarop een aparte bijdrage van 10% is betaald, kan echter aan aandeelhouders worden uitgekeerd als niet-belastbaar inkomen. Bovendien is er geen minimumperiode tussen de oprichting van de liquidatiereserve en de ontbinding van de vennootschap om van de vrijstelling te kunnen profiteren. In sommige gevallen is het verstandig om de ontbinding uit te stellen om "in extremis" een liquidatiereserve te kunnen opbouwen tijdens de algemene vergadering!

2. De liquidatiereserve wordt uitgekeerd in de vorm van dividenden

Als de liquidatiereserve wordt uitgekeerd in de vorm van dividenden, buiten de context van de ontbinding van de vennootschap, kan de aandeelhouder niet profiteren van deze fiscale vrijstelling. Hij zal echter onderworpen zijn aan een gunstige roerende voorheffing, waarvan het tarief varieert afhankelijk van de tijd die is verstreken sinds de oprichting van de liquidatiereserve: 20% als de periode korter is dan 5 jaar en 5% als de periode langer is dan 5 jaar. Gezien de initiële bijdrage van 10% wordt de uitkering van de liquidatiereserve pas echt interessant na de periode van 5 jaar: in dat geval bedraagt de totale fiscale last 13,64% (in het bovenstaande voorbeeld: 10.000 euro + 5.000 euro / 110.000 euro = 13,64%), aanzienlijk minder dan de gebruikelijke 30% roerende voorheffing.

3. De liquidatiereserve wordt gebruikt voor operationele doeleinden

Als de liquidatiereserve wordt gebruikt voor operationele doeleinden, zoals het compenseren van verliezen of het financieren van investeringen, was de aparte bijdrage van 10% een onnodige uitgave. Het is daarom belangrijk om de toekomstige behoeften van het bedrijf goed te analyseren voordat u een liquidatiereserve opbouwt. Deze formule is met name geschikt voor groeiende bedrijven en managementvennootschappen die weinig kans hebben op verliezen.

Beleg de liquidatiereserve

Dankzij dit mechanisme beschikken veel bedrijven nu over een kasreserve die gelijk is aan vijf jaar aan liquide middelen, met een levensduur die vaak overeenkomt met die van het bedrijf: een kapitaal dat u niet op een spaarrekening mag laten staan! Aandeelhouders mogen de liquidatiereserve investeren om aanvullende inkomsten te genereren. De algemene vergadering kan dan beslissen of deze inkomsten al dan niet aan de liquidatiereserve worden toegewezen.

De beleggingsformules van Easyvest zijn ideaal voor de lange termijn

In tegenstelling tot natuurlijke personen worden meerwaarden op investeringen voor rechtspersonen beschouwd als belastbare financiële opbrengsten die dus onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting. Bovendien zijn minderwaarden op investeringen die door bedrijven zijn gemaakt niet aftrekbaar. Het is dus verstandig om de liquidatiereserve op lange termijn te beleggen in één of meerdere gediversifieerde ETF's om de kans op positieve rendementen op lange termijn te vergroten en dus het fiscale risico voor het bedrijf te minimaliseren. De adviseurs van Easyvest staan tot uw beschikking om de beste oplossing voor uw bedrijf te bespreken.

 
         

Beleggen als rechtspersoon of als natuurlijke persoon?

Voor de ondernemer is de vraag: is het voordeliger om de winst uit het bedrijf te halen in de vorm van dividenden, roerende voorheffing te betalen en het bedrag te investeren zonder belasting te betalen op de gerealiseerde meerwaarde op de aandelen? Of is het beter om de winst in een liquidatiereserve te laten zitten en na vijf jaar de belastingen te betalen bij opname? Easyvest heeft een klein model opgesteld waarmee u uw persoonlijke situatie kunt simuleren op basis van het bedrag dat u wilt investeren, de tijdslijn en het type beleggingsportefeuille dat u kiest. U kunt dit model hier gratis downloaden!

Aan welk niveau van voorheffing is uw onderneming onderworpen?

Een belangrijk element waarmee in het model rekening moet worden gehouden, is het niveau van de voorheffing die verschuldigd is bij het uitkeren van dividenden aan de aandeelhouder(s). Dankzij de toepassing van het zogenaamde “VVPR”-regime (“Verlaagde Voorheffing-Précompte Réduit”) kunnen kleine vennootschappen, onder bepaalde voorwaarden, genieten van een voorheffing verlaagd tot 15% of 20% in plaats van de gebruikelijke 30%. De belangrijkste voorwaarde is dat de dividenden afkomstig moeten zijn van aandelen uitgegeven vanaf 1 juli 2013. Voor de aandeelhouder maakt dat een groot verschil: zolang deze maatregel van toepassing blijft, zal de verlaagde voorheffing dus eerder in het voordeel werken van een investering als natuurlijke persoon.

Beleggen als rechtspersoon voor korte periodes

Over het algemeen lijkt het interessanter om als rechtspersoon te beleggen voor korte periodes (minstens 5 jaar, zodat u kunt profiteren van de verlaagde roerende voorheffing), en op voorwaarde dat het bedrijf voor 2013 is opgericht. Na deze periode van 5 jaar kan de belasting op meerwaarden (die in de vennootschap wordt betaald) het fiscale voordeel gekoppeld aan de liquidatiereserve verminderen. Het is dus aangeraden om het geld op een later moment als dividenden uit te keren en dan als natuurlijke persoon te beleggen. Easyvest kan u hierover adviseren en u helpen bij de opbouw van een indexportefeuille die aan uw behoeften en die van uw bedrijf voldoet!

Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Easyvest is een merk van EASYVEST NV, ondernemingsnummer 0631.809.696, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als vermogensbeheerder en verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te De Praeterestraat 2/4, 1000 Brussel, België. Copyright 2024 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico's in en kunnen tot verliezen leiden.