chat icon
Camille Van Vyve

Camille Van Vyve

27 Mar 2023
Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter

Tot welk bedrag zijn uw financiële vermogen gegarandeerd?

Het faillissement van Silicon Valley Bank schokte de banksector en financiële markten wereldwijd. In de nasleep van dit fiasco werd Credit Suisse overgenomen door UBS in een snelle reddingsoperatie. Zelfs als de bankregulering sinds 2008 extreem streng is in Europa, welke bescherming genieten uw deposito's en financiële vermogen eigenlijk? Hoe zit het met uw easyvest-rekeningen?

Tot welk bedrag zijn uw financiële vermogen gegarandeerd?

Het Garantiefonds, het schild van de spaarder

Alle Belgische banken en verzekeringsmaatschappijen schrijven in op wat het "Garantiefonds voor deposito's en financiële instrumenten" wordt genoemd. Dit beschermt rekeningdeposito's (zicht- of termijnrekening, spaargeld) tot 100.000€, levensverzekeringen (tak 21) tot 100.000€ en financiële instrumenten (aandelen, obligaties, fondsen of trackers, enz.) tot 20.000€. Het komt tussen wanneer een instelling niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, met name in geval van faillissement of fraude. In bepaalde gevallen die we later zullen onderzoeken, kan de garantie op deposito's worden uitgebreid tot 500.000€.

Effecten beter gedekt dan het lijkt

Ook al zijn de financiële instrumenten in theorie slechts tot 20.000€ gedekt door het Waarborgfonds, de cliënt blijft altijd de rechtmatige eigenaar van zijn effecten en heeft een rechtstreeks recht om ze op te eisen. Dit betekent dat de titels door de curator aan hem moeten worden teruggegeven en nooit in de activa van een mogelijk bankfaillissement kunnen vallen. De waarborg van 20.000€ van het Waarborgfonds komt dus enkel tussen in zeldzame gevallen van administratieve fouten of andere onregelmatigheden. Los van deze gevallen biedt een beleggingsrekening bij een faillissement van een financiële instelling dus een betere vermogensbescherming dan een spaarrekening.

Easyvest-klanten beschermd

Het via easyvest belegde geld wordt op aparte rekeningen op naam van onze klanten gestort bij een zogenaamde depositaris. Het is een financiële instelling met als enige functie het bewaren van uw vermogen. Deze in België gevestigde depositaris tekent uiteraard in op het Garantiefonds en biedt alle hierboven beschreven beschermingen. Aangezien uw geld niet op de balans van easyvest komt, zal het bovendien niet worden beïnvloed in het geval dat ons bedrijf haar activiteiten staakt. Dit geeft u het maximale beschermingsniveau.

Het bedrag is bepalend, niet het aantal rekeningen

De tussenkomst van het Garantiefonds wordt berekend per persoon en per vestiging. Als u verschillende rekeningen hebt geopend bij dezelfde bank (zichtrekening, spaarrekening, termijnrekening, kasbons), wordt rekening gehouden met de som van de kredietbedragen. Als uw spaargeld meer dan 100.000€ bedraagt, is het dus in uw belang om het over meerdere banken te verdelen.

Hoe zit het met koppels?

Aangezien de 100.000€ per persoon en per vestiging gegarandeerd is, is een koppel dus gedekt tot 200.000€. Om ervoor te zorgen dat de garantie 100% van de deposito's van een koppel dekt, moet er dus voor worden gezorgd dat de som van de activa op de individuele rekeningen en de helft van de activa op de gezamenlijke rekeningen niet hoger is dan 100.000€ per persoon en per instelling.

Uitzondering 1: opbrengst van de verkoop van uw hoofdverblijf

Als u onlangs een woning heeft verkocht, heeft u waarschijnlijk een rekening gecrediteerd met een bedrag van meer dan 100.000€. Gelukkig, in dit specifieke geval, op voorwaarde dat de transactie plaatsvond in de laatste zes maanden en betrekking had op uw hoofdverblijf, zal deze waarborg genieten van een bijkomende dekking die beperkt is tot 500.000€.

Uitzondering 2: deposito's gericht op de aankoop van een hoofdverblijf

Staat u op het punt een onroerend goed te kopen dat als uw hoofdverblijf zal dienen en u heeft een rekening gecrediteerd met een bedrag van meer dan 100.000€ om deze aankoop te financieren? Zolang er een koopovereenkomst is getekend (een koopaanbod is niet genoeg), is ook deze borg gedekt tot 500.000€.

Uitzondering 3: deposito's die voortvloeien uit het verstrekken van verzekeringen

Hebt u net uw groepsverzekering, levensverzekering of overlijdensverzekering ontvangen na het overlijden van een dierbare? Ook deze bedragen zijn gegarandeerd voor 6 maanden tot 500.000€.

Uitzondering 4: ontslagvergoeding, arbeidsongeschiktheid, ontvangen door slachtoffers van strafbare feiten of gerechtelijke dwalingen

Deze vergoedingen worden op dezelfde manier beschermd als de vorige uitzonderingen. Let wel: afgezien van stortingen gekoppeld aan een vastgoedtransactie geldt cumulatief de limiet van 500.000€. Als u recent verschillende uitkeringen en/of vergoedingen heeft ontvangen, zijn al deze stortingen gedekt tot €500.000.

Een erfenis is geen uitzondering

Heeft u in de afgelopen 6 maanden een erfenis gekregen? Let op: dit type aanbetaling wordt alleen gedekt door de normale garantie van 100.000€. Een erfenis laat u daarom beter niet te lang op een spaarrekening staan.

Delen op Linkedin Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op Twitter
Easyvest is een merk van EASYVEST NV, ondernemingsnummer 0631.809.696, erkend en gereglementeerd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) als vermogensbeheerder en verzekeringsmakelaar, met maatschappelijke zetel te De Praeterestraat 2/4, 1000 Brussel, België. Copyright 2024 EASYVEST NV. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Historische prestaties, verwachte rendementen of statistische voorspellingen weerspiegelen mogelijks niet de werkelijke toekomstige prestaties. Alle financiële beleggingen houden risico's in en kunnen tot verliezen leiden.